„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения представляващи кафене и сервизни помещения, част от имот находящ се в сутерена на сградата на XXX ДКЦ, кота-3, западна фасада на бл. В, CO – район „Връбница“, ж.к. „Обеля“-2, ул, 108-ма


ОБЯВА

 

Диагностично-консултативен център „XXX – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 8/26.04.2022 г. на Управителя на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – Търговска площ от 74 кв. м, предназначен за Кафене със сервизни помещения в сутерена на сградата на XXX ДКЦ, кота-3 западна фасада на бл. В, СО – район "Връбница", ж.к. "Обеля - 2", ул. 108-ма.

Предназначение: Имотът ще се ползва за „Кафене“.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 250 (двеста и петдесет) лева без ДДС или 300 (триста) лева с ДДС.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXX – София” ЕООД: IBAN: BG94BPBI79401061055302 , BIC: BPBIBGSF , Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД или на касата на дружеството. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 16:00 часа на 12.05.2021 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС или 36 лева с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, не по-късно от 16:00 ч. на 12.05.2022 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 16:00 ч. на 12.05.2022 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 13.05.2022 г. ог 10:00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар.


Д-р Цветан Недялков – Управител на „ДКЦ XXX – София” ЕООД

Решение 8/26.04.2022 г.

 

29.04.2022