„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, предназначено за Школа по танци

ОБЯВА

 

„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: 1. Помещение, предназначено за Школа по танци – Имотът се състои от: Помещение – с площ от 84 кв. м (осемдесет и четири) кв. м, находящ се на II етаж, блок В, Южно крило, в „ДКЦ XXX – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108.

Конкурсната документация се получава от завеждащ "Административна служба" на 2. етаж в сградата на дружеството – тел: 0884016954.

Крайният срок за подаване на документи за участие се определя до 16:00 ч. на 02.10.2019 г.

"Диагностично-консултативен център XXX – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 69/12.09.2019 г. на управителя на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – Имотът се състои от: Помещение – с площ от 84 кв. м (осемдесет и четири) кв. м, находящ се на II етаж, блок В, Южно крило, в която се помещава „ДКЦ XXX – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108.

Предназначение: Имотът ще се ползва като Школа за танци.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 422,10 (четиристотин двадесет и два лв. и 10 стотинки) без ДДС или 506,52 (петстотин и шест лв. и 52 стотинки) с ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и др., както и разходите за охрана, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно „Методически указания за начина на определяне и разпределение на консумативните разходи за всеки отделен обект “ – Приложение към Наредбата за общинские лечебни заведения.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXX – София” ЕООД: IBAN: BG94BPBI79401061055302, В1С: BPBIBGSF, Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД или на касата на дружеството. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 16:00 часа на 02.10.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС или 36 лева с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 01.10.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 16:00 ч. на 02.10.2019 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 03.10.2019 г. от 11:30 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар.
 

17.09.2019