„ДКЦ XXX - София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, за логопедичен кабинет

 

ОБЯВЛЕНИЕ

„Диагностично-консултативен център XXX – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 10/25.02.2019 г. на управителя на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост. Имотът се състои от: Помещение – кабинет, с площ от 16.92 кв. м (шестнадесет цяло и деветдесет и две), заедно с прилежащите му 8,86 кв. м общи части на сградата площ, находящ се на трети етаж, западно крило на сградата, в която се помещава „ДКЦ XXX – София” ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108.
Предназначение: Имотът ще се ползва като Логопедичен кабинет.
Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 238 (двеста тридесет и осем) лева без ДДС или 285,60 (двеста осемдесет и пет лева и 60 стотинки) лева с ДДС.
В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и телефон и др., както и разходите за охрана, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно „Методически указания за начина на определяне и разпределение на косумативните разходи за всеки отделен обект “ – Приложение към Наредбата за общинские лечебни заведения.
Депозитът за участие в конкурса: 100 лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXX – София” ЕООД: IBAN: BG65UBBS88881000741340, ВIС: UBBSBGSF, Банка: Обединена Българска Банка или на касата на дружеството. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 16.00 часа на 14.03.2019 г.
Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС или 36 лева с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 14.03.2019 г.
Краен срок за подаване на документи за участие: 16.00 ч. на 14.03.2019 г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 15.03.2019 г. от 11. 00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД.
За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар.

27.02.2019