„ДКЦ XXV – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения, съставляващи обособена част от недвижим имот (обект), намиращ се на I етаж, Блок ”С”

 

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXV – СОФИЯ" ЕООД

гр. София, ж.к. "Младост 3", ул. "Свето Преображение" № 20, тел. 02/976-75-01;

dkc25@abv.bg

  1. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещения, съставляващи обособена част от недвижим имот (обект), намиращ се на I етаж, Блок ”С” в сградата на „Диагностично-консултативен център XXV – София" ЕООД с площ от 228,09 кв. м и 44,25 кв. м общи части.
  2. Описание на обекта: Обектът се отдава под наем за осъществяване на високоспециализирана и високотехнологична образна диагностика (МРТ и КАТ) като ремонта на помещенията, доставката, инсталирането, поддръжката и ремонтът на техниката, оборудването и инструментариума се осигурява от Наемателя. Всички помещения съставляват неделима част от отдавания под наем обект. Всеки участник може да участва само за целия обект и да предложи само едно предложение (оферта) без възможност за варианти в офертата.
  3. Началната месечна наемна цена на описания в т. I и т. II обект е определена oт независим, лицензиран експерт-оценител и се равнява на 1 337,00 ( хиляда триста тридесет и седем) лева без ДДС.
  4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите. Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения и лицензи, свързани с извършвана от него дейност.
  5. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 9:00 до 12:00 часа като заявят това си желание пред г-жа Христина Авджиева – технически секретар на тел 02/976-75-01. Огледът ще се осъществи с представител от администрацията на "Диагностично-консултативния център XXV", завеждащ АСЧ Димитър Арсов.
  6. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите – изложени в Раздел V от конкурсната документация.
  7. Размер н начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на "ДКЦ XXV – София " ЕООД, гр. София, 1712, р-н "Младост", ул. "Свето Преображение " № 20, кабинет 201, от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 35,00 (тридесет и пет) лева без ДДС или 42,00 (четиридесет и два) лева с включен ДДС.
  8. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ, датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на "Диагностично-консултативен център XXV – София" ЕООД в ОБЩИНСКА БАНКА
    АД: BIC: BG21SOMB91301017813801 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е 750,00 (седемстотин и петдесет) лева.

IX. Място, ден и час за провеждане на конкурса – Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 12:00 часа на 16.05.2022 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център XXV – София" ЕООД, гр. София, 1712, р-н "Младост", ул. "Свето Преображение" № 20, каб. 204 – гл. счетоводител. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

Конкурсът започва от 10:00 часа на 18.05.2022 г. в сградата на "Диагностично-консултативен център XXV – София" ЕООД, етаж 2, каб. 203. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.

УПРАВИТЕЛ: Д-р Стефан Карамфилов

29.04.2022