ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на работилница в сутерена и кабинет № 310 на третия етаж в сградата на дружеството

“ДКЦ 14-СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – работилница и помещение-кабинет № 310, находящи се съответно в сутерена и на  третия етаж в сградата на дружеството – гр.София, ул.”Д-р Ст.Сарафов” № 7, с  площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: помещение-работилница с площ от 45,12 кв.м. – 83 лв. и кабинет № 310, с площ ог 12,40 кв.м. – 80 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всяко едно от помещенията е равен на посочената начална конкурсна наемна цена за съответното помещение и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация - 36 /тридесет и шест/лева с ДДС за всяко едно от помещенията, която се получава  след заплащането й в касата на дружеството от зав.административна служба на 4-ти етаж в сградата на “ДКЦ 14-София” ЕООД, в  срок до 15.00 ч. на 04.05.2017 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – до 15.00 ч. на 05.05.2017 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 09.05.2017 г. от 10.30 часа.

За справки -  тел.02/ 952 13 63

 

УПРАВИТЕЛ:
/д-р Милен Димов/

12.04.2017