„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на: кабинети, помещения и оптика

 

 

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, както следва:

Описание и предназначение на имотите: Имот 1: Кабинет № 5, с площ от 15,07 кв. м, намиращ се в сутерена на Блок Б в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, при съседи кабинет № 4,  заедно с прилежащите му 14,97 кв. м от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична извънболнична медицинска помощ.

Имот 2: Помещение, с площ от 26,23 кв. м, представляващо преградена вдлъбната част от коридора на етаж първи на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, при съседи: кабинет № 10А и тоалетна, заедно с прилежащите му 12,13 кв. м от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва за оптика.

Срок на наемане на всеки един от имотите: Три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минимална месечна наемна цена: за Имот 1: 300,00 (триста) лева с ДДС; за Имот 2: 800,00 (осемстотин) лева с ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: 150,00 лв. за всеки един от имотите. Ако участник кандидатства за повече от един имот, внася депозит за всеки имот. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC:  IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13:00 часа на 22.05.2020 г.

Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 22.05.2020 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 22.05.2020 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 26.05.2020 г. от 12:00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит: 13.:00 ч. на 11.06.2020 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.06.2020 г. от  12:00  часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Яна Стоенчева – и.д. завеждащ административна служба.

 

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД

07.05.2020