„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на кабинети и помещения

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, Район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, съгласно Решение (Заповед) № 95/03.04.2018 г. на управителя на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, както следва:

Имот 1: Кабинет № 2 (две) и Кабинет № 3 (три), намиращи се в сутерена на Блок Б в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, с площ на кабинет № 2 от 13,29 кв. м, заедно с прилежащите му 12,23 кв. м идеални части от общите части на сградата и с площ на кабинет № 3 от 14,97 кв. м,  заедно с прилежащите му 13,77 кв. м от общите части на сградата. Кабинет № 2 (две) и Кабинет № 3 (три) се отдават под наем заедно. Предназначение: за солна стая.

Имот 2: Помещение, с площ от 24,00 кв. м, представляващо преградена вдлъбната част от коридора на етаж първи на Блок А в база „Коперник“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, Район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, заедно с прилежащите му 11,04 кв. м. Предназначение: за книжарница.

Имот 3: Площ от 1,50 кв. м, предназначена за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки в коридора на партера на сградата, в която се помещава база „Мизия“ на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1124, Район "Средец", ул. „Мизия“ № 16, след входа на лечебното заведение, вдясно, преди регистратура. Имотът е частна общинска собственост, включен в капитала на „Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД. Предназначение: за поставяне на общодостъпно място на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки.

Срок на наемане на всеки имот: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: за Имот 1: 420  (четиристотин и  двадесет) лева без ДДС. За Имот 2: 310 (триста и десет) лева без ДДС. За Имот 3: 150 (сто и петдесет) лева без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса: За Имот 1: 150 (сто и петдесет) лева. За Имот 2: 100 (сто) лева. За Имот 3: 50  (петдесет) лева. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC:  IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13.00 часа на 20.04.2018 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. с ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 20.04.2018 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 20.04.2018 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 23.04.2018 г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, 1113, Район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00 ч. на 17.05.2018 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 18.05.2018 г. от  10.00  часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Илиева – завеждащ административна служба.

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

05.04.2018