„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот за поставяне на вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, съгласно Решение /Заповед/ № 18/17.01.2018 г. на управителя на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, както следва:

Имот 1: Площ от 1,5 кв. м (едно цяло и петдесет стотни квадратни метра), предназначена за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки в коридора на първия етаж на сградата, в която се помещава „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, срещу централния вход на лечебното заведение, вляво от вратата на административния сектор. Имотът е частна общинска собственост, включен в капитала на „Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД. Предназначение: за поставяне на общодостъпно място на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки.

Имот 2: Площ от 1,5 кв. м (едно цяло и петдесет стотни квадратни метра), предназначена за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни в коридора на първия етаж на сградата, в която се помещава „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, срещу централния вход на лечебното заведение, вляво от вратата на административния сектор. Имотът е частна общинска собственост, включен в капитала на „Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД. Предназначение: за поставяне на общодостъпно място на 1 бр. вендинг машина – автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни.

Срок на наемане на всеки имот: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: За Имот 1: 150 (сто и петдесет) лева без ДДС. За Имот 2: 150 (сто и петдесет) лева без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса: 50 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII – София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC:  IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13.00 часа на 16.02.2018 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лв. с ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  XXII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 16.02.2018 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 16.02.2018 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 19.02.2018 г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00 ч. на 06.03.2018 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 07.03.2018 г. от  10.00  часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Илиева – завеждащ административна служба

 

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII  София” ЕООД

 

 

 

19.01.2018