„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост - място за поставяне на вендинг автомат

 

„Диагностично-консултативен център XXII – София” ЕООД, ЕИК 000689613, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, включен в капитала на дружеството, както следва:

Описание и предназначение на имота: Площ от 1,50 кв.м. /едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/, предназначена за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки в коридора на партера на сградата, в която се помещава база „Мизия“ на „ДКЦ XXII - София” ЕООД, с адрес: град София, 1124, район Средец, ул. „Мизия“ № 16, след входа на лечебното заведение, в дясно, преди регистратура.  

Срок на наемане на имота: три години от датата на подписване на договор за наем.

Минимална месечна наемна цена: 150 /сто и петдесет/ лева без ДДС.

Депозит за участие в конкурса: 100,00 лв., вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXII - София” ЕООД: IBAN:  BG84IABG81231000349501, BIC:  IABGBGSF, Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД, до 13.00 часа на 14.05.2021г.

Цена на конкурсната документация:, 60,00 лв. с ДДС, платима по банков път по посочената по-горе банкова сметка, не по-късно от 13.00ч. на 14.05.2021г., до когато документацията може да бъде получена на регистратурата на  „ДКЦ  XXII - София” ЕООД.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-високата предложена наемна цена.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00ч. на 14.05.2021г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 17.05.2021г. от 13.00 часа на следния адрес: град София, 1113, район „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ № 9, в сградата на „ДКЦ XXII - София” ЕООД.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00ч. на 03.06.2021г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 04.06.2021г. от  10.00  часа.  

За справки и огледи: тел. 0879 408 407, Камелия Ловкова – завеждащ административна служба.

 

Д-р Лили Иванова – Управител на „ДКЦ XXII - София” ЕООД

26.04.2021