ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател за срок от 3 години на помещение - бивш фитнес център в сутеренния етаж на сградата на дружеството

На основание чл. 27, ал.З от Наредбата за общинските лечебни заведения, на 29.03.2017 г. от 09.00 ч., в „ДКЦ ХХ-София” ЕООД, находящ се на бул. „Ген. Стефан Тошев” №15-17, да се проведе конкурс за определяне на наемател на помещение (бивш фитнес център) находящо се в сутеренния етаж на сградата на „ДКЦ XX - София” ”- с обща площ 174 кв.м.
   
Срок на наемното отношение — 3 (три) години.
   
Предназначение — зала за спортни мероприятия/бивш фитнес център — дейност неконкурентна на ДКЦ XX - София
   
Начална конкурсна цена — 950.00 (деветстотин и петдесет) лв. без ДДС месечно.
   
Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” — Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.
   
Депозитът за участие е в размер на 95.00 (деветдесет и пет лева) лв. и трябва да бъде внесен до деня предхождащ датата на провеждане на конкурса в касата на дружеството или по банкова сметка в „Общинска банка” АД BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.
   
Цената на конкурсната документация е 30,00 лв.
   
Конкурсната документация се получава в „ДКЦ ХХ-София” ЕООД бул. „Ген. Стефан Тошев” №15-17, кабинет 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник до 13.00 часа на деня предхождащ датата на провеждане на конкурса след заплащане на цената в касата на дружеството.
   
Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 28.03.2017 г. Огледа се извършва с представител на Наемодателя, а именно — Веселин Стойков-служител поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878 419207
   
Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 13:00 ч., с краен срок на подаване 28.03.2017. в ДКЦ ХХ - София” ЕООД кабинет № 163.
   
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА помещение (бивш фитнес център) находящо се в сутеренния етаж на сградата на „ДКЦ XX - София” - с обща площ 174 кв.м.
   
Да се приложат, следните документи:
   
1. Представяне на кандидата — свободен текст описващ дейността на кандидата.
   
2. Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър към Агенция по вписванията или справка по партидата на търговеца от интернет страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата в която са установени - в легализиран превод на български език. Когато участникът в процедурата е ДЗЗД копие от БУЛСТАТ карта или удостоверение за вписване на ДЗЗД в Регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията или справка по партидата на търговеца от интернет страницата на регистър Булстат към Агенция по вписванията.
   
3. Свидетелство за съдимост за едноличния търговец или на представляващия го, на всички членове на управителния орган на търговското дружество или ДЗЗД - управител/и; изп. директор/и или прокурист/и, със срок на валидност шест месеца./ копие - вярно с оригинала/
   
4. Удостоверение от НАП, че търговецът не дължи осигурителни вноски и няма задължения - вярно с оригинала
   
5. Удостоверение от „ДКЦ XX - София” ЕООД, че наемателят няма задължения към дружеството;
   
6. Декларация, че кандидата не е обявен в производство по несъстоятелност или ликвидация и няма задължения към държавата - по образец №2
   
7. Декларация за оглед на обекта - по образец №3
   
8. Юридически сведения за кандидата - по образец №4
   
9. Декларация за запознаване и съгласие с клаузите на договора - по образец №5
   
10. Документ за закупена документация за участие - копие, заверено с подпис и печат на участника.
   
11. Документ за внесен депозит за участие в конкурса: парична сума за участие, внесена по сметка на „ДКЦ XX - София” ЕООД в “Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201 или в касата на дружеството, която трябва да е в размер на - 10% (десет на сто) от наемната цена.
   
12. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението в случай, че това не е законният представител на кандидата. Представителят, подписал предложението трябва да приложи към него нотариално заверено пълномощно, че може да действа от името на кандидата по обявения конкурс за отдаване на обекта под наем.
   
13. Списък на представените документи с подпис и печат на кандидата.
   
14. Ценовото предложение - образец № 1
   
Подробни условия за целите на конкурса се съдържат в утвърдената конкурсна документация.

10.03.2017