ДКЦ XIV - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на кабинет № 311Б, находящ се на третия етаж в сградата на дружеството


ОБЯВА

“ДКЦ 14-СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение - кабинет № 311Б, находящо се на третия етаж в сградата на дружеството - гр.София, ул.”Д-р Ст.Сарафов” № 7, с площ от 12,80 кв.м. и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, без вкл.ДДС.
   
Депозитът за участие в конкурса е в размер на 250 /двеста и петесет/ лева, без вкл. ДДС и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.
   
Конкурсна документация - 36 /тридесет и шест/лева с ДДС, която се получава след заплащането й в касата на дружеството от зав.адм.служба на 4-ти етаж в сградата на “ДКЦ 14- София” ЕООД, в срок до 15.00 ч. на 30.03.2017 г.
   
Краен срок за подаване на документи за участие - до 15,00 ч. на 31.03.2017 г.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 03.04.2016 г. от 10.30 ч.
   

За справки - тел.02/ 952 13 63
     

15.03.2017