„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект „Кафене – заведение за бързо хранене“ в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев" № 20

1. Обявявам конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект „Кафене – заведение за бързо хранене“ с обща площ 122,71 кв. м и общи части 0.87%, реално обособена част от сградата на „ДКЦ XIII – София” ЕООД, находяща се в гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев" № 20, с първоначална цена от 890 лв. (осемстотин и деветдесет лева) с ДДС, сума, определена от лицензиран оценител за начална наемна цена.

2. Помещението се отдава под наем за срок от 3 (три) години.

3. Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването ѝ в размер на 150 (сто и петдесет) лева с ДДС, платими в касата на дружеството.

4. Конкурсната документацтя се получава в „Обща канцелария", находяща се на 2-ри етаж, от касиер-счетоводител Радка Бошнакова, от датата на публикуване на решението в централен ежедневник до 17.00 часа на 11.07.2019 г. срещу представен документ от касата на дружеството за закупуването ѝ.

5. Оглед на обекта, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от часа до 12.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 17.00 часа на 11.07.2019 г.

6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса в размер на 890 лв. (осемстотин и деветдесет лева) с включен ДДС, вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация.

7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 17.00 ч. на 11.07.2019 г.

8. Конкурсът ще се проведе на 12.07.2019 г. от 10.30 часа в сградата на лечебното заведение.

9. В случай че при първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на оферти да бъде продължен.

Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 17 часа на 24.07.2019 г.

Повторният конкурс ще бъде проведен при същите условия и на същото място, като комисията за провеждане на конкурса ще заседава на 25.07.2019 г. от 10.00 часа.

 

УПРАВИТЕЛ НА „ДКЦ XIII – София” ЕООД:

                                                                            /д-р Райна Божкова/ 


 

28.06.2019