„ДКЦ XIII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение: "Кабинет по “Естетична дерматология”, ет. 1, с обща площ от 32 кв. м и чакалня"

1. Обявявам конкурс за отдаване под наем на помещение: Кабинет по “Естетична дерматология”, ет. 1, с обща площ от 32 кв. м и чакалня в сградата на „ДКЦ XIII – София” ЕООД, адрес: гр. София, ул. „Бигла” № 2.

2. Помещението се отдава под наем за срок от три години. 
    
3. Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването ѝ в размер на 150 (сто и петдесет) лева с ДДС. 
    
4. Конкурсната документация се получава в „Обща канцелария", находяща се на 2-ри етаж, от касиер-счетоводител Радка Бошнакова, от датата на публикуване на решението в централен ежедневник до 17.00 часа на  22.11.2018 г. срещу представен документ от касата на дружеството за закупуването ѝ. Цената на документацията е 150 лв. (сто и петдесет лева), платими в касата на дружеството.   

5. Оглед на помещението, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 08.00 часа до 09.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 22.11.2018 г. 
    
6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса в размер на 270 лв. (двеста и четиридесет лева) с включен ДДС, вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация. 
    
7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 17.00 ч. на  22.11.2018 г. 
    
     
   УПРАВИТЕЛ: 
   /Д-р Райна Божкова/ 

   
   

 

 

09.11.2018