„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява удължаване на срока за подаване на оферти за публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот

 

ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за следния имот:

Имот 5: Кабинет № 14, с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м от общите части на сградата, находящ се в сутерена на база 2 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД на адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Александър Станишев” № 17. Предназначение: Кабинетът ще се ползва за зъботехническа лаборатория,

срокът за подаване на офертите е продължен, съгласно заповед на управителя и въведеното Извънредно положение в Република България до 13:00 ч. на 27.04.2020 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Определената начална месечна наемна цена, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на 250 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) лв. за имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13:00 часа на 27.04.2020 г.

Цена на конкурсната документация – 50 лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 27.04.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 13:00 ч. на 27.04.2020 г. 

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 28.04.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД.

За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

Д-р В. Василев

Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

19.03.2020