"ДКЦ XII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (за аптека и дентални кабинети)

 

ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост (за аптека и дентални кабинети), а именно:

1) Помещение без номер, намиращо се на първия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, срещу Централния вход на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с площ от 36.00 кв. м (тридесет и шест квадратни метра), заедно с прилежащите му 1.44 кв. м (едно цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра) от общите части на сградата.
Предназначение: Помещението без номер ще се ползва като аптека.

2) Кабинет № 43 (четиридесет и три), намиращ се на третия етаж в База 2 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 18,09 кв. м (осемнадесет цяло и девет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,95 кв. м (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

3) Кабинет № 44 (четиридесет и четири), намиращ се на третия етаж в База 2 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 18,13 кв. м (осемнадесет цяло и тринадесет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,97 кв. м (шест цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

4) Кабинет № 45 (четиридесет и пет), намиращ се на третия етаж в База 2 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 18,09 кв. м (осемнадесет цяло и девет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,95 кв.м. (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

5) Кабинет № 46 (четиридесет и шест), намиращ се на третия етаж в База 2 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 18,09 кв. м (осемнадесет цяло и девет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,95 кв. м (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

6) Кабинет № 47 (четиридесет и седем), намиращ се на третия етаж в База 2 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 18,09 кв. м (осемнадесет цяло и девет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,95 кв. м (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

7) Кабинет № 48 (четиридесет и осем), намиращ се на третия етаж в База 2 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 18,09 кв. м (осемнадесет цяло и девет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,95 кв. м (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

8) Кабинет № 49 (четиридесет и девет), намиращ се на третия етаж в База 2 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 18,09 кв. м (осемнадесет цяло и девет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,95 кв. м (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

9) Кабинет № 50 (петдесет), намиращ се на третия етаж в База 2 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 23,89 кв. м (двадесет и три цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 9,18 кв. м (девет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.

10) Кабинет № 52 (петдесет и две), намиращ се на третия етаж в База 2 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 18,09 кв. м (осемнадесет цяло и девет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 6,95 кв. м (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.
Предназначение: Кабинети от № 43 до № 52, включително, ще се ползват от индивидуални и/или групови практики за оказване на първична дентална помощ, а именно като дентални кабинети за прегледи, лечение и консултации.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.
Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на:
1) Помещение без номер – 3200 (три хиляди и двеста)  лева без ДДС.
2) Кабинет № 43 (четиридесет и три) – 200 (двеста) лева без ДДС.
3) Кабинет № 44 (четиридесет и четири) – 210 (двеста и десет) лева без ДДС.
4) Кабинет № 45 (четиридесет и пет) – 200 (двеста) лева без ДДС.
5) Кабинет № 46 (четиридесет и шест) – 200 (двеста) лева без ДДС.
6) Кабинет № 47 (четиридесет и седем) – 200 (двеста) лева без ДДС.
7) Кабинет № 48 (четиридесет и осем) – 200 (двеста) лева без ДДС.
8) Кабинет № 49 (четиридесет и девет) – 200 (двеста) лева без ДДС.
9) Кабинет № 50 (петдесет) – 220 (двеста и двадесет) лева без ДДС.
10) Кабинет № 52 (петдесет и две) – 200 (двеста) лева без ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.
Депозитът за участие в конкурса е, както следва: за Помещението без номер – 500 (петстотин) лева, за всеки един от кабинетите от № 43 до № 52 – в размер на 50 (петдесет) лева за имот. Депозитът да е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 12.07.2019 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.
Цена на конкурсната документация – 30  лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 12.07.2019 г.
Краен срок за подаване на документи за участие – 13.00 ч. на 12.07.2019 г. 
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 15.07.2019 г. от 10.00 часа на следния адрес: град София – 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00 ч. на 05.08.2019 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 06.08.2019 г. от 10.00 часа. 

За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.


Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

27.06.2019