„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за поставяне на банкомат и кафе, срокът за подаване на офертите е продължен

 

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за следните имоти:

Имот 2: Площ от 1,44 кв. м, намираща се на главния вход на сградата на база 2, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17. Предназначение: за поставяне на терминално устройство АТМ (банкомат).

Имот 4: Обособено еднопространствено помещение, с обща площ от 40 кв. м, заедно с прилежащите му идеални части от общите части на сградата, с два входа, единият от които самостоятелен, находящо се в сутерена на база 1 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17. Предназначение: за кафе,

срокът за подаване на офертите е продължен, съгласно заповед на управителя, до 13:00 ч. на 13.07.2020 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, е в размер на: за Имот 2: 200 лв. без ДДС, за Имот 4: 420 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна цена за имот 4 не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) лева за всеки имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13:00 часа на 13.07.2020 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Цена на конкурсната документация – 50  лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 13;00 ч. на 13.07.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 13:00 ч. на 13.07.2020 г. 

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 14.07.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД.

За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

29.06.2020