„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти се продължава срокът на конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – за кабинети

 

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, за следните имоти:

- Имот 1 – Кабинет № 66, намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 25,12 кв. м, заедно с прилежащите му 10,04 кв. м идеални части от общите части на сградата;

- Имот 2 – Кабинет № 67, намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 16,75 кв. м, заедно с прилежащите му 6,69 кв. м идеални части от общите части на сградата;

- Имот 3 – Кабинет № 70, намиращ се на третия етаж в База 1 на „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 25,12 кв. м, заедно с прилежащите му 10,04 кв. м идеални части от общите части на сградата;

 - Предназначение на имоти № 1, 2 и 3: Кабинетите ще се ползват от индивидуална и/или групова практика за оказване на първична дентална помощ, а именно като дентални кабинети за прегледи, лечение и консултации;

срокът за подаване на офертите е продължен съгласно заповедта за откриване на конкурса до 13:00 ч. на 21.02.2020 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на: Имот 1 – 400 (четиристотин) лева без ДДС; Имот 2 – 300 (триста) лева без ДДС; Имот 3 Кабинет – 400 (четиристотин) лева без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 50 (петдесет) за имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13:00 часа на 21.02.2020 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Цена на конкурсната документация – 50  лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65 на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 21.02.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 21.02.2020 г. 

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 24.02.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД.

За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

Д-р В. Василев

Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

06.02.2020