ДКЦ XII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на кабинети и помещения в сградата на дружеството

„Диагностично-консултативен центьр XII - София“ ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин", ул. „Кореняк” № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот - частна общинска собственост, а именно:
   
Имот 1: Кабинет № 121, с площ от 15 кв.м, заедно с прилежащите му общи части от сградата, находящ се на първия етаж на база 1 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII - София“ ЕООД, на адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17.
Предназначение на имота: за микробиологична лаборатория.
   
Имот 2: Кабинет без номер, с площ от 40 кв.м, заедно с прилежащите му общи части от сградата, находящ се на първия етаж, отляво на централния вход, на база 2 в сградата, в която се помещава,"ДКЦ XII - София" ЕООД, на адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев“ № 17.
Предназначение на имота: за микробиологична лаборатория.
   
Имот 3: Кабинет № 15, с площ от 18.09 кв.м., заедно с прилежащите му 6.95 кв.м. от общите части на сградата, находящ се на втория етаж в база 2 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII - София ЕООД на адрес: град София, район „Лолин”, бул. „Александър Станишев“ № 17.
Предназначение на имота: кабинет за изследване на костната плътност (Остеодензитометрия на цяло тяло).
   
Имот 4:
Помещения, ноходящи се в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII - София“ ЕООД на адрес: град София, район "Люлин" бул. „Александър Станишев“ № 17, база 2, както следва: Кабинет № 55, находящ се на трети етаж с площ от 25 кв.м., заедно с прилежащите му общи части от сградата и кабинет № 32 в сутерена на сградата с площ от 16 кв.м., заедно с прилежащите му общи части от сградата.
Предназначение на имота: кабинет по паразитология, заедно с паразитологична лаборатория.
   
Имот 5: Помещения, находящи се в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII - София“ ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. "Кореняк" № 17, база 1, както следва: Помещение № 123 на първи етаж на сградата, със самостоятелен вход от източната страна на сградата, с площ от 35 кв.м., заедно с прилежащите му общи части от сградата, помещения № 12 и № 13 в сутерена на сградата, с обща площ на двете от 23 кв.м., заедно с прилежащите им общи части от сградата и манипулационна (кабинет №15) на първи етаж на сградата с площ от 19.64 кв.м., заедно с прилежащите му общи части от сградата.
Предназначение на имота: кабинети за извършване на лечебна дейност (включително като групова практика) за специализирана медицинска помощ по психиатрия и метадонова програма и манипулационна.
   
Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.
   
Минимална наемна цена:
Имот 1: 150 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС.
Имот 2: 400 лв. /четиристотин лева/ без ДДС.
Имот З: 250 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС.
Имот 4: 400 лв. /четиристотин лева/ без ДДС.
Имот 5: 850 лв. /осемстотин и петдесет лева/ без ДДС.
   
Депозитът за участие в конкурса:
За Имот 1: 30 лв.
За Имот 2: 70 лв.
За Имот З: 44 лв.
За Имот 4: 70 лв.
За Имот 5: 160 лв
   
Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XII - София“ ЕООД: Общинска банка АД, Банков код (ТС): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 06.02.2017г.
Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот. Цена на конкурсната документация — 20 лв. без ДДС, платима в касата /ет.3, ст.65/ на „ДКЦ XII - София“ ЕООД, не по-късно от 13.00ч. на 06.02.2017г.

Краен срок за подаване на документи за участие - 13.00 ч. на 06.02.2017 г..
   
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 07.02.2017 г.от 10.00 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин", ж.к. "Люлин" ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII - София“ ЕООД.
   
В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен.
   
Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 27.02.2017 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 28.02.2017 г. от 10.00 часа.
   
За справки тел: 02/ 9271435 - Иванка Атанасова.

10.01.2017