ДКЦ XII – София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от имот (офис, площ за поставяне на АТМ и кабинет)

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17 обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:

Имот 1: Офис с обща площ от 76,27 (седемдесет и шест цяло и двадесет и седем стотни) кв.м., намиращ се в основната сграда на „ДКЦ XII - София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, състоящ се от четири помещения, както следва: Помещение № 74, с площ от 44,65 кв.м., разположено на третия етаж на сградата; Помещение № 75, с площ от 14.57 кв.м., разположено на третия етаж на сградата; Две преходни помещения без номер, с обща площ от 17.05 кв.м., разположени на приземния етаж, между склада - хранилище на лечебното заведение и асансьора на сградата. Помещенията се отдават под наем заедно с прилежащите им идеални части от общите части на сградата. Предназначение на имота: офис за административна дейност със здравна/медицинска насоченост.

Имот 2: Площ от 1.44 (едно цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м., предназначена за поставяне на терминално устройство АТМ (банкомат) на главния вход на сградата на база 2, в която се помещава „ДКЦ XII - София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17. Предназначение на имота: за поставяне на терминално устройство АТМ (банкомат).

Имот 3: Кабинет № 7, с площ от 11.85 (единадесет цяло и осемдесет и пет стотни) кв.м., заедно с прилежащите му 0.1608 % идеални части от общите части на сградата, намиращ се в сутерена до кафето, на база 1 в основната сградата, в която се помещава „ДКЦ XII - София” ЕООД, на адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17. Предназначение на имота: зъботехническа лаборатория.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна цена: Имот 1:  800 лв. (осемстотин лева) без ДДС. Имот 2: 150 лв. (сто и петдесет лева) без ДДС. Имот 3: 250 лв. (двеста и петдесет лева) без ДДС. Депозит за участие в конкурса: За Имот 1: 160 лв. За Имот 2: 30 лв. За Имот 3: 50 лв. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XII - София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401.

Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 19.06.2017 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот. Цена на конкурсната документация – 20  лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII - София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 19.06.2017 г.

Краен срок за подаване на документи за участие - 13.00 ч. на 19.06.2017 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 20.06.2017 г. от 09.30 часа на следния адрес: град София 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII - София” ЕООД.

В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит - 13.00 ч. на 07.07.2017 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 10.07.2017 г. от  09.30 часа.  За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.


Д-р В. Василев
Управител на „ДКЦ XII - София” ЕООД

29.05.2017