„ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

ОБЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

„ДКЦ VIII – София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост:

- 1 брой лекарски кабинет № 321, бл. "П1", ет. 3, с площ 23,31 кв. м – Дентална медицина, минимална наемна цена 167,00 (сто шестдесет и седем) лева с ДДС;

- 1 брой остъклена регистратура, бл. "В", ет. 2, с обща площ 33,48 кв. м за медико-диагностична лаборатория, минимална наемна цена 240,00 (двеста и четиридесет) лева с ДДС;

- 1брой остъклена регистратура, бл. "В", ет. 3, с площ 31,98 кв. м и 3 бр. складови помещения в сутерена, бл. "С" – с площ 63.60 кв. м, с обща площ 95,58 кв. м – за склад на лекарства и хранителни добавки, минимална наемна цена 435,00 (четиристотин тридесет и пет) лева с ДДС;

- 3 бр. помещения в сутерен, бл. "В", с обща площ 57,33 – за склад, минимална наемна цена 256,80 (двеста петдесет и шест и 0,80) лева с ДДС;

- 4 бр. Гаражни клетки: № 1; № 6; № 7; № 8, с площ 18 кв. м за всяка една, минимална наемна цена за всяка клетка 48,00 (четирдесет и осем) лева с ДДС;

- 1 брой Кабинет № 332 , ет. 3, блок "П1", с обща площ 23,31 кв. м – Дентална медицина, минимална наемна цена 167,00 (сто шестдесет и седем) лева с ДДС,

находящи се в град София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 08.06.2020 г. от 10:30 часа на следния адрес: град София 1229, „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

Депозитите за участие в конкурса се внасят по банковата сметка на „Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в срок до 15:00 часа до 04.06.2020 г.

Цена на конкурсната документация – 36 лева с ДДС, платими по банковата сметка на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. в срок до 04.06.2020 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса. Краен срок за подаване на документи за участие: 15:00 часа на 05.06.2020 г.

За справки: 359/02/9382717.  
 

Д-р Сл. Славчев 

Управител на „ДКЦ VIII – София" ЕООД

22.05.2020