"ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения: кабинети, оптика, биомагазин и гаражна клетка (актуализирано на 10.12.2019 г.)

Публикувано на 10.12.2019 г.

Заповед № 339/06.12.2019 г. на управителя на "ДКЦ VIII – София" ЕООД за промяна в Конкурсната документация

 


"ДКЦ VIII – София" ЕООД

              1220, София, ул. "Хр. Силянов" № 77 тел. 02/938-27-17

 

ОБЯВЛЕНИЕ

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ

„ДКЦ VIII – София” ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост:

- 1 брой: Кабинет № 332, ет. 3, блок “П1“, с обща площ 23,31 кв. м – Дентална  медицина, минимална наемна цена 167,00 (сто шестдесет и седем) лева с ДДС; 

- 1 брой: Помещение на партера вляво от централния вход, с площ 20,00 кв. м – Оптика, минимална наемна цена 240,00 (двеста и четиридесет) лева с ДДС;                              

- 1 брой: Помещение на партера вдясно от централния вход (срещу Аптеката), с площ 15 кв. м – Биомагазин с минимална наемна цена  180,00 (сто и осемдесет) лева с ДДС;   

- 3 броя: Кабинети № 228 – ет. 2; № 310 и № 318 – ет. 3, с обща площ 76,85 кв. м – Офис на териториално поделение на НЗОК, минимална наемна цена  590,00 (петстотин и деветдесет) лева с ДДС;

- 1 брой: Гаражна клетка № 1, в двора, с площ 18 кв. м – минимална наемна цена 48,00 (четиридесет и осем) лева с ДДС.

Находящи се: в град София, район „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София” ЕООД. Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 17.12.2019 г. от 10:30 часа на следния адрес: град София, 1229, р-н „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София” ЕООД. Депозитите за участие в конкурса се внасят в касата (ет. 2, ст. 203) на „Диагностично-консултативен център VIII – София” ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда”, ул. „Христо Силянов” № 77, в срок до 15:00 часа до 11.12.2019 г. Цена на конкурсната документация – 36 лева с ДДС, платими по банкова сметка на „ДКЦ VIII – София” ЕООД. Банка ДСК, IBAN: BG75STSA93000019885971, BIG: STSABGSF. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. в срок до 11.12.2019 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса. Краен срок за подаване на документи за участие – 15:00 часа на 12.12.2019 г.

За справки: 359/02/9382717

 

Д-р Сл. Славчев 

Управител на „ДКЦ VIII – София” ЕООД

26.11.2019