„ДКЦ VIII – София" ЕООД конкурс за отдаване под наем на помещения, включени в капитала на „ДКЦ VIII – София" ЕООД

"Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения, включени в капитала на „ДКЦ VIII – София" ЕООД:

- 1 брой гаражна клетка № 3 с площ 18.00 кв. м, минимална наемна цена 48.00 (четиридесет и осем) лева с ДДС. Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Цена на конкурсната документация – 36 лева с ДДС, платими в касата (ет. 2, ст. 203) на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

- 1 брой помещение, бл. С, сутерен, с обща площ – 213.50 кв.м – за фитнес, минимална наемна цена 616.00 (шестстотин и шестнадесет) лева с ДДС. Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Цена на конкурсната документация – 36 лева с ДДС, платими в касата (ет. 2, ст. 203) на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

- 1 брой помещение, бл. С, сутерен, с обща площ 79.81 кв. м – за кафе, с минимална наемна цена 192.00 (сто деветдесет и два) лева с ДДС. Срок за отдаване под наем – пет години, считано от датата на подписване на договор за наем. Цена на конкурсната документация – 100.00 лева с ДДС, платими в касата (ет. 2, ст. 203) на „ДКЦ VIII – София" ЕООД,

находящи се в град София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 01.06.2018 г. от 10.30 часа на следния адрес: град София 1229, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.

Депозитите за участие в конкурса се внасят в касата на ет. 2, ст. 203 на "Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в срок до 15.00 часа на 29.05.2018 г.

Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в срок до 29.05.2018 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Краен срок за подаване на документи за участие – 15.00 часа на 30.05.2018 г.

За справки: 359/02/9382717

Д-р Сл. Славчев –

Управител на „ДКЦ VIII – София" ЕООД

 

 

15.05.2018