"ДКЦ VIII – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения

ОБЯВЛЕНИЕ
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ


„Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на помещения, включени в капитала на „ДКЦ VIII – София" ЕООД:
- 1 брой лекарски кабинет „А", бл. П2, ет. 3 с площ 46.03 кв. м – личен лекар, минимална наемна цена 300.00 (триста) лева с ДДС;
- 1 брой гаражна клетка № 5 с площ 18.00 кв. м, минимална наемна цена 48.00 (четиридесет и осем) лева с ДДС;
- 1 брой лекарски кабинет № 311, бл. С, ет. З с площ 23.84 кв. м. – личен лекар, минимална наемна цена 168.00 (сто шестдесет и осем) лева с ДДС;
- 1 брой помещение, бл. С, сутерен, с обща площ  213.50 кв. м – фитнес, минимална наемна цена 616.00 (шестстотин и шестнадесет) лева с ДДС;
- 1 брой помещение в сутерен, бл. П2 с обща площ  20.34 кв. м – за склад, минимална наемна цена 56.00 (петдесет и шест) лева с ДДС;
- 1 брой помещение в сутерен, бл. П1 с обща площ 18.30 кв. м – за склад, минимална наемна цена 55.00 (петдесет и пет) лева с ДДС;
- 1 брой помещение, ет. 2, фоайето с площ 13.05 кв. м – за ортопедичен магазин и помощни средства с минимална наемна цена 130.00 (сто и тридесет) лева с ДДС;
- 1/2 лекарски кабинет № 233, бл. П1, ет. 2 с площ 11.66 кв. м – кардиолог, минимална наемна цена 84.00 (осемдесет и четири) лева с ДДС;
- 1 брой лекарски кабинет № 107, бл. П2, ет. 1 с площ 18.86 кв. м – остеоденситометрии, минимална наемна цена 148.00 (сто четиридесет и осем) лева с ДДС;
- помещение, находящо се в сградата на дружеството, блок „А", етаж 1 с обща площ на помещението 30.00 кв. м. Имотът следва да се ползва за аптека.
- Необходимо е притежаването на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, по приложения № 2 и № 3 на чл. 3, т. 2 и т.З от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, при срок на притежаване до 1 и повече години към датата на провеждане на конкурса. Денонощна работа на аптеката с клиенти и без почивни дни.
Началната наемна цена е 1180.00 (хиляда сто и осемдесет) лева с ДДС.
находящи се в град София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.
Срок за отдаване под наем – три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 31.01.2018 г. от 10.30 часа на следния адрес: град София 1229, „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.
Депозитите за участие в конкурса се внасят в касата на ет. 2, ст. 203 на „Диагностично-консултативен център VIII – София" ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в срок до 15.00 часа на 29.01.2018 г.
Цена на конкурсната документация – 36 лева с ДДС, платими в касата (ет. 2, ст. 203) на „ДКЦ VIII – София" ЕООД.
Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в срок до 29.01.2018 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса. Краен срок за подаване на документи за участие – 15.00 часа на 30.01.2018 г.
За справки: 359/02/9382717

Д-р Сл. Славчев
Управител на „ДКЦ VIII – София" ЕООД

16.01.2018