ДКЦ VIII - София ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на лекарски кабинети, остъклени регистратури, помещения в сутерен и гаражни клетки в сградата на дружеството

„ДКЦ VIII - София" ЕООД, ЕИК 000689481, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

- 1 брой лекарски кабинет № 321 бл.П1 ет. З с площ 23.31 кв.м - Дентална медицина, минимална наемна цена 167 (сто шестдесет и седем) лева с ДДС.

- 1 брой остъклена регистратура бл. В ет. 2 с обща площ 33.48 кв.м за медико-диагностична лаборатория, минимална наемна цена 240.00 (двеста и четиридесет) лева с ДДС.

- 2 броя лекарски кабинет бл. П1 ет. З с площ 46.62 кв.м. - АГ- минимална наемна цена 300.00 (триста лева) лева с ДДС

- 1/2 бр. лекарски кабинет № 243 бл. П1 ет. 2, с обща площ - 11.65 кв.м. - Пулмология - онкология, минимална наемна цена 96.50 (деведесет и шест и 0.50) лева с ДДС

- 1 брой остъклена регистратура бл. В ет. З, с площ 31.98 кв.м. и З бр. складови помещения в сутерена бл. С - с площ бЗ.60 кв.м. с обща площ 95.58 кв.м. - за склад на лекарства и хранителни добавки минимална наемна цена 435.00 (четиристотин тридесет и пет) лева с ДДС

- З бр. помещения в сутерен бл. С, с обща площ 57.33 кв.м. - за склад, минимална наемна цена 256.80 (двеста петдесет и шест и 0.80) лева с ДДС.

- 5 бр. гаражни клетки № 2; № 3; № 6; № 7; № 8 с площ 18 кв. м. за всяка една, минимална наемна цена за всяка клетка 48.00 (четирдесет и осем) лева с ДДС.

находящи се в град София, район „Надежда", ул. „Христо Силянов" №77, в сградата на „ДКЦ VIII - София" ЕООД.

Срок за отдаване под наем - три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 24.04.2017 г. от 10.30 часа на следния адрес: град София 1229, „Надежда", ул. „Христо Силянов" № 77, в сградата на „ДКЦ VIII  София" ЕООД, Депозитите за участие в конкурса се внасят в касата (ет. 2, ст. 203) на „Диагностично-консултативен център VIII - София" ЕООД, с адрес: град София, р-н „Надежда", ул. „Христо Силянов " № 77, в срок до 15.00 часа до 20.04.2017 г.

Цена на конкурсната документация - 36 лева с ДДС, платими в касата (ет.2, ст. 203) на „ДКЦ VIII - София" ЕООД. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. в срок до 20.04.2017 г. след представяне на фактура за закупена документация за конкурса. Краен срок за подаване на документи за участие - 15.00 часа на 21.04.2017 г. 

 

За справки: 359/02/9332717 

Д-р Сл.Славчев - 

Управител на „ДКЦ VII - София" ЕООД 

06.04.2017