„ДКЦ VII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелени обекти, находящи се на втори етаж

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР VII – СОФИЯ ЕООД

СОФИЯ, 1233; бул. “Мария-Луиза” № 191; тел. факс 02/931-50-01
 

ОБЯВА


1. В изпълнение на Решение № 627 по Протокол № 80 от 25.07.2019 г. на Столичния общински съвет за изменение на Решение № 230 по Протокол № 75 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет, обявявам конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, находящ се на втори етаж в сградата на „ДКЦ VII – София” ЕООД, бул. „Мария-Луиза” № 191. Разпределение на обекта: Помещения, с обща площ от 392,46 кв. м, и прилежащите идеални части от общите части на сградата:
- Регистратура и архив, със застроена площ от 17,20 кв. м, и припадащите им се 4,383% идеални части от общите части на коридор и санитарен възел
Кабинет № 1, със застроена площ от 51,40 кв. м, и припадащите им се 13,097% идеални части от общите части на коридор и санитарен възел
Кабинет № 2, със застроена площ от 33,50 кв. м, и припадащите им се 8,536% идеални части от общите части на коридор и санитарен възел
Кабинет № 3, със застроена площ от 50,90 кв. м, и припадащите им се 19,969% идеални части от общите части на коридор и санитарен възел
- Кабинет № 4, със застроена площ от 23,30 кв. м, и припадащите им се 5,937% идеални части от общите части на коридор и санитарен възел
- Кабинет № 5, със застроена площ от 43,10 кв. м, и припадащите им се 10,982% идеални части от общите части на коридор и санитарен възел
Кабинет № 6, със застроена площ от 7,86 кв. м, и припадащите им се 2,003% идеални части от общите части на коридор и санитарен възел
Кабинет № 7, със застроена площ от 10,40 кв. м, и припадащите им се 2,650% идеални части от общите части на коридор и санитарен възел
Операционна зала, със застроена площ от 131,10 кв. м, и припадащите им се 33,405% идеални части от общите части на коридор и санитарен възел
- Клинична лаборатория , със застроена площ от 23,70 кв.м., и припадащите им се 6,039% идеални части от общите части на коридор и санитарен възел.
2. Помещенията се отдава под наем за срок от 10 години.
3. Утвърждавам документацията за участие в конкурса и определям цената за закупуването ѝ в размер на 100 (сто) лева без ДДС.
4. Конкурсната документация се получава от завеждащ Административна служба – Донка Димова Петрова, на 1-ви етаж в сградата на дружеството, след представяне на документ за внесена в касата на дружеството сума за закупуването ѝ в срок до 15.00 ч. на 26.08.2019 г.
5. Оглед на помещенията, предмет на конкурса, може да бъде извършван всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа след представяне на документ за закупена конкурсна документация в срок до 15.00 ч. на 26.08. 2019 г.
6. Определям депозитна вноска за участие в конкурса в размер на 3 197,55 (три хиляди сто деветдесет и седем лв. 55 ст.), без вкл. ДДС, вносима в срока и по начините, посочени в утвърдената конкурсна документация.
7. Крайният срок за подаване на документи за участие определям до 15.00 ч. на 26.08.2019 г.
 

12.08.2019