ДКЦ VI - София ЕООД обявява конкурси за отдаване под наем на кафене в сутеренната част и кабинет 10 в стоматологичния център

На основание чл.27, ал. 3 от Наредбата за общинските лечебни заведения на СОС и Заповед № 188/25.04.17 г.на Управителят на „ДКЦ VI - СОФИЯ” ЕООД, ул. "Коньовнца” 65, тел: 822-31-73 се обявяват конкурси за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот - обособена част от капитала на „ДКЦ VI - СОФИЯ” ЕООД кафене - находящо се в сградата на „ДКЦ VI - СОФИЯ” ЕООД в сутеренната част с обща плащ от 96.14 кв.м с начална наемна цена съгласно оценка на лицензиран оценител - 817 лева без ДДС.

2. Имот - обособена част от капитала на „ДКЦ VI - София" ЕООД, представляващ кабинет 10, находящ се в сградата на „ДКЦ VI - София” ЕООД, ет. 2 в стоматологичния център с площ от 12.60 кв.м. и и.ч. 5.40 кв.м.с начална наемна цена, съгласно оценка на лицензиран оценител 180 лева без ДДС.
Конкурсите ще се проведат на 22.05.2017 г. от 10.00 ч., в сградата на „ДКЦ VI - СОФИЯ” ЕООД , ет. З

Срок на договора за наем на кафене - 3 години;
Срок на договора за наем на кабинет № 10 - 5 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 5-то число на текущия месец в касата на лечебното заведение, ет. 3.
Оглед на помещенията: ще се извършва от 8.00 до 16.30 часа в дните от 12.05.17 г. до 21.05.2017 г. без събота и неделя.
Телефон за контакт: 0885175291;0887104220
Конкурсните документации се закупуват всеки работен ден до 16.30 ч. на 18.05.2017 г. от касата на „ДКЦ VI - СОФИЯ” ЕООД.
Документи за участие в конкурса за двата обекта се подават до 16.30 часа на 19.05.2017 г., в деловодството на „ДКЦ VI - СОФИЯ” ЕООД.
Депозит за участие: 120 лева (сто и двадесет) с ДДС за обект - кафене и 50 лева (петдесет) с ДДС за обект - кабинет 10.
Цена на конкурсната документация за двата обекта - 20.00 лева. (двадесет) с ДДС.
Документите за участие в конкурса при подаването им, трябва да са поставени в непрозрачен, запечатан плик, на който е написано името на участника в конкурса, адрес, телефон, наименование на конкурса, съгласно конкурсната документация и обекта за който се кандидатства.
Ценовото предложение - офертата се представя в отделен непрозрачен, запечатан плик с надпис „Ценово предложение", поставен в плика с документите.
В предлаганата наемна цена не се включват консумативните разходи за ел.енергия, топлоенергия, вода и др., които се заплащат отделно.
Кандидатите се класират съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия:

За недвижим имот - обособена част от капитала на „ДКЦ VI - СОФИЯ” ЕООД кафене - находящо се в сградата на „ДКЦ VI - СОФИЯ” ЕООД в сутеренната част с обща площ от 96.14 кв.м класирането се извършва на база максимален брой точки по два критерия:
1. Цена - за всяко предложено увеличение с 5% (пет процента) над първоначалната обявена конкурсна месечна цена - 10 точки.
2. Опит по договори за наем в т.ч. и в лечебни заведения - за търговски опит до 2 години - 10 точки; за търговски опит над 2 години - 15 т. за търговски опит в лечебни заведения над 1 година - 20 т.
Максималният брой точки е 20.
За кандидати получили равен общ брой точки, класирането се извършва на база по-добър критерий - цена.
Документите за участие в конкурса са, както следва: заявление за участие - образец, административни сведения, образец, удостоверение за Актуално състояние, издадено от Агенцията по вписвания към датата на конкурса за ЮЛ и ЕТ; нотариално заверено пълномощно - оригинал, в случай на участие чрез пълномощник; протокол за извършен оглед на обекта - образец; документ от съответната данъчна служба за наличие (липса) на данъчни задължения към държавата и местния бюджет; декларация, че кандидатът не е лишен да упражнява дейност, не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по ликвидация - образец; ценово предложение; препоръка и референции доказващ професионален опит;документ за закупени конкурсни книжа;документ за внесен депозит.

Изисквания към кандидатите: до участие в конкурса се допускат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, както и техни обединения, които нямат задължения по смисъла на чл. 87, ал. 6 от ДОПК и чл.162, ал. 2 от ДОПК и не са лишени от право да упражняват търговска дейност; юридическото лице не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация.

За имот - обособена част от капитала на „ДКЦ VI - Софня” ЕООД, представляващ кабинет 10, находящ се в сградата на „ДКЦ VI - Софня” ЕООД, етаж 2 в стоматологичния център с площ от 12.60 кв.м. и н.ч. 5.40 кв.м.
1. Цена - за всяко предложено увеличение с 5% (пет процента) над първоначалната обявена конкурсна месечна цена - 10 точки.
2.Целогодишна работа на кабинета:
- При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 20 точки;
- При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;
- При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица - 10 точки; максимален брой точки - 20.

За кандидати получили равен общ брой точки, класирането се извършва на база по-добър критерии - цена.

Изисквания към кандидатите: до участие в конкурса се допускат физически лица регистрирани по Регистър Булстат; юридически лица или еднолични търговци регистрирани по Търговския закон.Специфични условия на конкурса: кабинета да се използва по предназначение;кандидатите да са лекари по дентална медицина, вписани в Съюза на стоматолозите, да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета.

Документите за участие в конкурса са, както следва: заявление за участие - образец, административни сведения - образец; удостоверение за Актуално състояние, издадено от Агенцията по вписвания към датата на конкурса за ЮЛ и ЕТ. Нотариално заверено пълномощно - оригинал, в случай на участие чрез пълномощник; протокол за извършен оглед на обекта - образец; документ от съответната данъчна служба за наличие (липса) на данъчни задължения към държавата и местния бюджет; декларация, че кандидатът не е лишен да упражнява дейност, не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по ликвидация - образец; ценово предложение; документ за закупени конкурсни книжа;документ за внесен депозит.

27.04.2017