"ДКЦ V – София" ЕООД открива конкурс за отдаване под наем на помещения, съставляващи обособена част от недвижим имот (обект), намиращ се на I етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД

I. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на помещения, съставляващи обособена част от недвижим имот (обект), намиращ се на I етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД с площ от 524,15 кв. м и 106,41 кв. м общи части.

II. Описание на обекта: Обектът се отдава под наем за осъществяване на високоспециализирана и високотехнологична образна диагностика като ремонтът на помещенията, доставката, инсталирането, поддръжката и ремонтът на техниката, оборудването и инструментариума се осигурява от Наемателя. Всички помещения съставляват неделима част от отдавания под наем обект. Всеки участник може да участва само за целия обект и да предложи само едно предложение (оферта) без възможност за варианти в офертата.

III. Началната месечна наемна цена на описания в т. I и т. II обект е определена or независим, лицензиран експерт оценител и се равнява на 2 502,00 (две хиляди петстотин и два) лева без ДДС.

IV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.
Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения и лицензи, свързани с извършвана от него дейност.

V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 9:00 до 12:30 часа, като заявят това си желание пред г-жа Анелия Христова, завеждащ "Личен състав" и представител от администрацията на "Диагностично-консултативния център", с когото се извършва огледа.

VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите – изложени в Раздел V от конкурената документация.

VII. Размер н начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на "ДКЦ V – София " ЕООД, гр. София, 1700, р-н "Студентски", ул. "Акад. Стефан Младенов" № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12,00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 40,00 (четиридесет) лева без ДДС или 48,00 (четиридесет и осем) лева с включен ДДС.

VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхожда, датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на "Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД в ОБЩИНСКА БАНКА АД: BIC: BG48SOMB91301017S17001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е 1000,00 (хиляда) лева.

IX. Място, ден и час за провеждане на конкурса
Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17:00 часа на 09.07.2020 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД, гр. София, 1700, р-н "Студентски", ул. "Акад. Стефан Младенов" № 8, отдел "Деловодство". Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

Конкурсът започва от 10:00 часа на 10.07.2020 г. в сградата на "Диагностично-консултативен център V – София" ЕООД, етаж 2, каб. 57. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.


УПРАВИТЕЛ: Д-р Вихрен Заяков

24.06.2020