"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение № 5 (аптека), намиращо се на 1. етаж в сградата

I. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение № 5 (аптека), намиращо се на 1. етаж в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД.
II. Описание на обекта: Помещение № 5 от схемата за разпределение на V ДКЦ е със застроена площ от 73,16 кв. м, заедно с 1,5466% ид.ч. от общите части на сградата с площ от 62,54 кв. м. Довършителни работи на помещението: под – теракота; стени – латекс; таван – латекс.
III. Началната месечна наемна цена на описания в т. I.  и т. II. обект е определена от независим, лицензиран експерт оценител и се равнява на 983,93 лева (деветстотин осемдесет и три лева и деветдесет и три стотинки) на месец с включен ДДС
IV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите:
- Наемателят следва да използва наетото помещение само и единствено по предназначението, за което се отдава под наем.
- Наемателят няма право да преотдава под наем или да предоставя за ползване под друга форма помещението на други физически или юридически лица.
- Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения, свързани с извършването на неговата дейност в обекта, в случай че такива са необходими.
- Дейността на аптеката следва да се осъществява съобразно Правилата за добра фармацевтична практика, приети съгласно чл. 5, т. З от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ).
- Дейността на обекта не трябва да създава пречки при работата на Диагностично-консултативния център.
- Не се допуска поставянето на рекламни пана, табели, плакати и други рекламни материали извън отдаденото под наем помещение без изричното писмено съгласие на Наемодателя.
- Наемателят трябва да спазва Правилника за вътрешния ред на „Диагностично-консултативен център V – Софня” ЕООД и да спазва всички задължителни за имота на Наемодателя правила за противопожарна безопасност, санитарно-хигиенни норми и други правила, установени с оглед безопасността, грижата, репутацията и чистотата на страдата.
- Наемателят е длъжен да проявява вежливо и любезно отношение към клиенти, пациенти и служители на Наемодателя и на останалите наематели в сградата на Наемодателя.
- Наемателят се задължава да не възпрепятства ползването на сградата от всеки друг Наемател, както и от Наемодателя.
V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 9.00 до 12.30 часа като заявят това си желание пред представител от администрацията на Диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа.
VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.
2. Административни данни за лицето, което прави предложението.
3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата в случай, че това не е законният представител на участника. Представителят, подписал офертата, трябва да приложи към нея нотариално заверено пълномощно, че може да действа от името на участника по обявения конкурс. (Документът се изисква в приложимите случаи).
4. Документ за закупена конкурсна документация.
5. Документ за внесен депозит за участие в конкурса: банкова гаранция (представя се в оригинал) или копие на платежно нареждане за преведена парична сума за участие в конкурса, внесена по сметка на “Диагностично- консултативен центьр V – София” ЕООД в „Общинска банка“ АД, ВIС: BG48SOMB91301017817001, IBAN: SOMBBGSF или документ за внесен депозит на касата на дружеството.
6. Декларация за оглед на обекта.
7. Декларация за запознаване и съгласие с клаузите иа проектодоговора.
8. Декларация за липса на задължения към „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД или към Столична община.
9. „Предложение” за наемане на обекта.
10. Ценовото предложение на участника.
VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ V – София “ ЕООД, гр. София 1700, район "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 25 лева без ДДС или 30 лева с включен ДДС.
VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД в „Общинска банка“ АД, BIC: BG48SOMB91301017817001, IBAN: SOMBBGSF или в касата на дружеството.
Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е както следва: 196,00 лева (сто деветдесет и шест лева и нула стотинки).
IX. Място, ден и час за провеждане на конкурса
Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17.00 часа на 19.11.2018 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, гр. София 1700, район "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, отдел „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.
Конкурсът започва от 11.00 часа на 20.11.2018 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, етаж 2, каб. 57. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.

УПРАВИТЕЛ: Д-р Вихрен Заяков
 

06.11.2018