"ДКЦ V - София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 2 помещения за оказване на дентална медицинска помощ

 

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – София" ЕООД (ДКЦ 5)

гр. София – 1700, Р-н „Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, № 8, тел./факс: /02/ 868 20 13, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg

 

І. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 2 помещения за оказване на дентална медицинска помощ. Помещенията се намират в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД.

ІІ. Описание на обектите: Отдаваните под наем помещения съставляват стоматологични кабинети, пряко ползвани според функцията си. Същите се отдават под наем за осъществяване дентална помощ на пациенти, като наемодателят не осигурява на наемателя дентално оборудване (стоматологична машина, стол) и инструментариум за извършване на дентална дейност. Доставката, инсталирането, поддръжката и ремонта на необходимото дентално оборудване и инструментариум се осигуряват от наемателя за срока на наемния договор. Разходите по доставка, монтаж и експлоатация на оборудването, както и за последващ демонтаж, са изцяло за сметка на наемателя и наемодателят не се задължава с извършването или приспадането на каквито и да е разходи от наемната цена на помещението. Помещенията са с площ, както следва:

 

Помещение Площ на помещение  Площ на припадащата се ид. част  Общо площ
Помещение № 20 17,24 м2 14,94 м2 32,18 м2
Помещение № 23 17,24 м2 14,94 м2 32,18 м2
 

ІІІ. Началната месечна наемна на описаните в т. І и т. ІІ обекти е определена от независим лицензиран експерт оценител и е, както следва: Помещение № 20: месечна наемна цена в размер на 300.00 (триста) лева без ДДС; Помещение № 23: месечна наемна цена в размер на 300.00 (триста) без ДДС.

ІV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.  Обектите се отдават под наем, за да се ползват за осъществяване на дейността, посочена в РАЗДЕЛ ІІ от настоящата обява, в съответствие със законовите изисквания за извършване на дейността;

  • Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения, свързани с извършването на неговата дейност в обекта, в случай че такива са необходими.

  • Наемателят няма право да преотдава под наем обекта за ползване на трети лица. Наемателят може да предоставя помещението за съвместно ползване и на друг дентален лекар, като в този случай следва задължително да уведоми за това наемодателя.

  • Не се допуска поставянето на рекламни пана, табели, плакати и други рекламни материали извън отдаденото под наем помещение без изричното писмено съгласие на наемодателя.

  • Наемателят трябва да спазва Правилника за вътрешния ред на „Диагностично-консултативен център 5 – София“ ЕООД и да спазва всички задължителни за имота на наемодателя правила за противопожарна безопасност, санитарно-хигиенни норми и други правила, установени с оглед безопасността, грижата, репутацията и чистотата на сградата.

  • Наемателят е длъжен да проявява вежливо и любезно отношение към клиенти, пациенти и служители на наемодателя и на останалите наематели в сградата на наемодателя.

Наемателят се задължава да не възпрепятства ползването на сградата от всеки друг наемател, както и от наемодателя.

V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обектите всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 9.00 до 12.30 часа като заявят това си желание пред представител от администрацията на Диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа.

VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

2. Административни данни за лицето, което прави предложението.

3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай че това не е законният представител на участника. Представителят, подписал офертата, трябва да приложи към нея нотариално заверено пълномощно, че може да действа от името на участника по обявения конкурс.

4. Документ за закупена конкурсна документация.

5. Документ за внесен депозит за участие в конкурса за обекта/-ите, за които участва.

6. Заверено копие на документ, предоставящ право на участника да извършва съответната дентална дейност.

7. Декларация за оглед на обекта.

8. Декларация за запознаване и съгласие с клаузите на проектодоговора.

9. Декларация за липса на задължения към „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД или към Столична община.

10. Предложение за наемане на обекта.

11. Ценово предложение на участника.

VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ V –  София “ ЕООД, гр. София – 1700,  Р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 25 лева без ДДС или 30 лева с включен ДДС.

VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД в „Общинска банка“ АД, BIC: BG48SOMB91301017817001, IBAN: SOMBBGSF или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. За отделните обекти/помещения размерът на депозита е, както следва: 

 

Помещение № Размер на депозита в лева Словом
Помещение № 20 150 сто и петдесет лева
Помещение № 23 150 сто и петдесет лева

 

ІХ Място, ден и час за провеждане на конкурса

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17.00 часа на 13.05.2019 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, гр. София – 1700,  Р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, отдел „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

Конкурсът започва от  14.30 часа на 14.05.2019 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, етаж 2, каб. 57. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.     

              

 

УПРАВИТЕЛ:  Д-р Вихрен Заяков

 

30.04.2019