"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 12 помещения за оказване на дентална медицинска помощ, помещения за обособяване на център по лечебна физкултура и помещение за специализирана медицинска помощ (дерматологичен кабинет)

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – V – София ЕООД (ДКЦ – 5)
гр. София – 1700, р-н „Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, № 8, тел./факс: /02/ 868 20 13, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg

В изпълнение на решение № 144 на Столичния общински съвет, Протокол № 49, т. 29 от дневния ред от 15.03.2018 г. и на основание чл. 27, ал. 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения:

І. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 12 помещения за оказване на дентална медицинска помощ, 2 помещения за обособяване на център по лечебна физкултура и 1 помещение за специализирана медицинска помощ (дерматологичен кабинет), както следва: Помещение № 1: кабинет № 103 на 4-ти етаж, с площ от 17,70 м2 и 8,40 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 2: кабинет № 102 на 4-ти етаж, с площ от 20,85 м2 и 9,90 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 3: кабинет № 101 на 4-ти етаж, с площ от 19,52 м2 и 9,27 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 4: кабинет № 100 на 4-ти етаж, с площ от 18,07 м2 и 8,58 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 5: кабинет № 99 на 4-ти етаж, с площ от 18,07 м2 и 8,58 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 6: кабинет № 98 на 4-ти етаж, с площ от 17,71 м2 и 8,41 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 7: кабинет № 97 на 4-ти етаж, с площ от 18,42 м2 и 8,74 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 8: кабинет № 96 на 4-ти етаж, с площ от 18,07 м2 и 8,58 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 9: кабинет № 95 на 4-ти етаж, с площ от 17,68 м2 и 8,39 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 10: кабинет № 94 на 4-ти етаж, с площ от 17,68 м2 и 8,39 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 11: кабинет № 93 на 4-ти етаж, с площ от 18,07 м2 и 8,58 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 12: кабинет № 91 на 4-ти етаж, с площ от 18,07 м2 и 8,58 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 13: кабинети № 30 и № 88 на 4-ти етаж, с обща площ от 55,04 м2 и 26,13 м2 прилежаща идеална част; Помещение № 14: кабинет 10.5 на 3-ти етаж, с площ от 18,42 м2 и 8,74 мприлежаща идеална част.

ІІ. Описание на обектите: Отдаваните под наем помещения – от № 1 до № 12 съставляват стоматологични кабинети, пряко ползвани според функцията си. Същите се отдават под наем за осъществяване дентална помощ на пациенти, като Наемодателят не осигурява на наемателя дентално оборудване (стоматологична машина, стол) и инструментариум за извършване на дентална дейност. Наемателят може да предоставя помещението за съвместно ползване и на друг дентален лекар, като в този случай следва задължително да уведоми за това Наемодателя.

Отдаваното под наем Помещение № 13 (съставляващо кабинети № 30 и № 88) се предоставя за обособяване и ползване като център за лечебна физкултура.

Отдаваното под наем Помещение № 14 съставлява специализиран медицински кабинет, пряко ползван според функцията си. Същият се отдава под наем за ползване като кабинет по дерматология.

ІІІ. Началната месечна наемна цена на описаните в т. І и т. ІІ обекти е определена от независим, лицензиран експерт-оценител и е, както следва: Помещение № 1: кабинет № 103 на 4-ти етаж – 180,00 лева без ДДС; Помещение № 2: кабинет № 102 на 4-ти етаж – 212,00 лева без ДДС; Помещение № 3: кабинет № 101 на 4-ти етаж – 198,50 лева без ДДС; Помещение № 4: кабинет № 100 на 4-ти етаж – 183,77 лева без ДДС; Помещение № 5: кабинет № 99 на 4-ти етаж – 183,77 лева без ДДС; Помещение № 6: кабинет № 98 на 4-ти етаж – 180,00 лева без ДДС; Помещение № 7: кабинет № 97 на 4-ти етаж – 187,30 лева без ДДС; Помещение № 8: кабинет № 96 на 4-ти етаж – 183,77 лева без ДДС; Помещение № 9: кабинет № 95 на 4-ти етаж – 180,00 лева без ДДС; Помещение № 10: кабинет № 94 на 4-ти етаж – 180,00 лева без ДДС; Помещение № 11: кабинет № 93 на 4-ти етаж – 183,77 лева без ДДС; Помещение № 12: кабинет № 91 на 4-ти етаж – 183,77 лева  без ДДС; Помещение № 13: кабинети № 30 и №88 на 4-ти етаж – 517,77 лева без ДДС; Помещение № 14: кабинет 10.5 на 3-ти етаж – 187,30 лева без ДДС.

ІV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.  Обектите се отдават под наем, за да се ползват за осъществяване на дейността, посочена в РАЗДЕЛ ІІ, в съответствие със законовите изисквания за извършване на дейността:

 - Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения, свързани с извършването на неговата дейност в обекта, в случай, че такива са необходими.

 - Наемателят няма право да преотдава под наем обекта за ползване на трети лица. По отношение на кабинетите за дентална помощ Наемателят може да предоставя помещението за съвместно ползване и на друг дентален лекар, като в този случай следва задължително да уведоми за това Наемодателя.

 - Не се допуска поставянето на рекламни пана, табели, плакати и други рекламни материали извън отдаденото под наем помещение без изричното писмено съгласие на Наемодателя.

 - Наемателят трябва да спазва Правилника за вътрешния ред на „Диагностично-консултативен център – V – София“ ЕООД и да спазва всички задължителни за имота на Наемодателя правила за противопожарна безопасност, санитарно-хигиенни норми и други правила, установени с оглед безопасността, грижата, репутацията и чистотата на сградата.

 - Наемателят е длъжен да проявява вежливо и любезно отношение към клиенти, пациенти и служители на Наемодателя и на останалите наематели в сградата на Наемодателя.

 - Наемателят се задължава да не възпрепятства ползването на сградата от всеки друг Наемател, както и от Наемодателя.

 - Наемателят се задължава в срок до един месец от сключване на договора за наем на помещението да впише същия в имотния регистър към Агенцията по вписванията, като разходите и таксите по извършване на вписването са изцяло за негова сметка.

V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обектите всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 9.00 до 12.30 часа, като заявят това си желание пред представител от администрацията на диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа.

VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата

 2. Административни данни за лицето, което прави предложението

 3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата в случай, че това не е законният представител на участника.

 4. Документ за закупена конкурсна документация – копие от касовата бележка/платежно нареждане.

 5. Документ за внесен депозит за участие в конкурса за обекта/-ите, за които участва.

 6. Заверено копие на документ, предоставящ право на участника да извършва съответната медицинска дентална дейност.

 7. Декларация за оглед на обекта.

 8. Декларация за запознаване и съгласие с клаузите на проектодоговора.

 9. Декларация за липса на задължения към „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД или към Столична община.

10. Ценово предложение

VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ – V – София“ ЕООД, гр. София 1700,  р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 25 лева без ДДС или 30 лева с включен ДДС.

VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД в „Общинска банка“ АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. За отделните обекти/помещения размерът на депозита е, както следва: 

Помещение №

Размер на депозита в лева

Помещение № 1: кабинет № 103 на 4-ти етаж

Деветдесет лева и нула стотинки

Помещение № 2: кабинет № 102 на 4-ти етаж

Сто и шест лева и нула стотинки

Помещение № 3: кабинет № 101 на 4-ти етаж

Деветдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки

Помещение № 4: кабинет № 100 на 4-ти етаж

Деветдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки

Помещение № 5: кабинет № 99 на 4-ти етаж

Деветдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки

Помещение № 6: кабинет № 98 на 4-ти етаж

Деветдесет лева и нула стотинки

Помещение № 7: кабинет № 97 на 4-ти етаж

Деветдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки

Помещение № 8: кабинет № 96 на 4-ти етаж

Деветдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки

Помещение № 9: кабинет № 95 на 4-ти етаж

Деветдесет лева и нула стотинки

Помещение № 10: кабинет № 94 на 4-ти етаж

Деветдесет лева и нула стотинки

Помещение № 11: кабинет № 93 на 4-ти етаж

Деветдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки

Помещение № 12: кабинет № 91 на 4-ти етаж

Деветдесет и един лева и осемдесет и девет стотинки

Помещение № 13: кабинети № 30 и № 88 на 4-ти етаж

Двеста петдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки

Помещение № 14: кабинет 10.5 на 3-ти етаж

Деветдесет и три лева и шестдесет и пет стотинки


ІХ. Място, ден и час за провеждане на конкурса

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до  17.00 часа на 18.04.2018 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД, гр. София 1700,  р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, отдел „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

Конкурсът започва от 11.00 часа на  19.04.2018 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД, етаж 2, каб. 58. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.

Документацията за участие в конкурса е представена на заинтересованите лица на интернет страницата на Столична община.


УПРАВИТЕЛ:  Д-р Вихрен Заяков

 

04.04.2018