"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на дванадесет помещения (лекарски кабинети)

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – V – София ЕООД (ДКЦ – 5)
гр. София – 1700, р-н „Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, № 8, тел./факс: /02/ 868 20 13, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg

В изпълнение на решение № 145 на Столичния общински съвет, Протокол № 49,  т. 30 от дневния ред от 15.03.2018 г. и на основание чл. 27, ал. 4 от Наредбата за общинските лечебни заведения:

І. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на дванадесет помещения (лекарски кабинети), намиращи се на 1-ви етаж, блок 6, в сградата на „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД. Помещенията са с площ, както следва:

 

 Помещение

Площ, отдаваща се под наем:

Помещение

Припадаща се идеална част

Общо площ

`8.1

11,35 м2

5,02 м2

16,37 м2

`8.2

11,92 м2

5,27 м2

17,19 м2

`8.3

7,92 м2

3,50 м2

11,42 м2

`8.4

11,12 м2

4,92 м2

16,04 м2

`8.5

14,72 м2

6,52 м2

21,24 м2

`8.6

14,37 м2

6,36 м2

20,73 м2

`8.7

14,37 м2

6,36 м2

20,73 м2

`8.8

15,36 м2

6,78 м2

22,14 м2

`8.9

16,35 м2

7,23 м2

23,58 м2

`8.10

15,51 м2

6,85 м2

22,36 м2

`8.11

15,51 м2

6,85 м2

22,36 м2

`8.12

22,24 м2

9,83 м2

32,07 м2

 

ІІ. Описание на обектите: Отдаваните под наем помещения са работни кабинети, пряко ползвани според функцията си за лекарски прегледи и консултации от общопрактикуващи лекари. Дейността се извършва в съответствие с режима на работа на диагноститчно-консултативния център (ДКЦ), като свободният достъп за пациенти и ползватели е с времево ограничение от 7,30 до 19,30 часа в работни дни. Допуска се ползване на кабинетите и през почивни или неработни дни само след предварително съгласуване с ръководството на ДКЦ и допълнително заплащане на разходи за охрана.

ІІІ. Началната месечна наемна цена на описаните в т. І и т. ІІ обекти е определена от независим, лицензиран експерт-оценител и е, както следва:

Помещение

Месечна наемна цена в лв. без ДДС

Цифром

Словом

`8.1

115,00 лв.

Сто и петнадесет лева и нула стотинки

`8.2

121,00 лв.

Сто двадесет и един лева и нула стотинки

`8.3

80,00 лв.

Осемдесет лева и нула стотинки

`8.4

113,00 лв.

Сто и тринадесет лева и нула стотинки

`8.5

149,00 лв.

Сто четиридесет и девет лева и нула стотинки

`8.6

146,00 лв.

Сто четиридесет и шест лева и нула стотинки

`8.7

146,00 лв.

Сто четиридесет и шест лева и нула стотинки

`8.8

156,00 лв.

Сто петдесет и шест лева и нула стотинки

`8.9

166,00 лв.

Сто шестдесет и шест лева и нула стотинки

`8.10

157,00 лв.

Сто петдесет и седем лева и нула стотинки

`8.11

157,00 лв.

Сто петдесет и седем лева и нула стотинки

`8.12

225,00 лв.

Двеста двадесет и пет лева и нула стотинки

 

ІV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.  Обектите се отдават под наем, за да се ползват за осъществяване на лекарска практика/практики за оказване на първична медицинска помощ, в съответствие със законовите изисквания за извършване на дейността;

 - Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения, свързани с извършването на неговата дейност в обекта, в случай, че такива са необходими.

 - Наемателят няма право да преотдава под наем или да преотстъпва обекта за ползване на трети лица.

 - Не се допуска поставянето на рекламни пана, табели, плакати и други рекламни материали извън отдаденото под наем помещение, без изричното писмено съгласие на Наемодателя.

 - Наемателят трябва да спазва Правилника за вътрешния ред на „Диагностично-консултативен център – 5 – София“ ЕООД и да спазва всички задължителни за имота на Наемодателя правила за противопожарна безопасност, санитарно-хигиенни норми и други правила, установени с оглед безопасността, грижата, репутацията и чистотата на сградата.

 - Наемателят е длъжен да проявява вежливо и любезно отношение към клиенти, пациенти и служители на Наемодателя и на останалите наематели в сградата на Наемодателя.

 - Наемателят се задължава да не възпрепятства ползването на сградата от всеки друг Наемател, както и от Наемодателя.

V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обектите всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 9.00 до 12.30 часа, като заявят това си желание пред представител от администрацията на диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа. За да могат да извършат оглед, участниците трябва да представят документ, удостоверяващ самоличността им или нотариално заверено пълномощно, ако за огледа не се яви самият участник.

VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

 2. Административни данни за лицето, което прави предложението.

 3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата в случай, че това не е законният представител на участника. Представителят, подписал офертата, трябва да приложи към нея нотариално заверено пълномощно, че може да действа от името на участника по обявения конкурс.

 4. Документ за закупена конкурсна документация .

 5. Документ за внесен депозит за участие в конкурса за обекта/ите, за които участва.

 6. Заверено копие на документ, предоставящ право на участника да извършва съответната медицинска дейност.

 7. Декларация за оглед на обекта.

 8. Декларация за запознаване и съгласие с клаузите на проектодоговора.

 9. Декларация за липса на задължения към „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД или към Столична община.

 10. Предложение за наемане на обекта.

 11. Ценовото предложение за наемане на обекта.

VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ – V – София“ ЕООД, гр. София 1700,  р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 25 лева без ДДС или 30 лева с включен ДДС.

VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД в „Общинска банка“ АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. За отделните обекти/помещения размера на депозита е, както следва: 

 

Помещение

Размер на депозита в лева

Цифром

Словом

`8.1

57,50 лв.

Петдесет и седем лева и петдесет стотинки

`8.2

60,50 лв.

Шестдесет лева и петдесет стотинки

`8.3

40,00 лв.

Четиридесет лева и нула стотинки

`8.4

56,50 лв.

Петдесет и шест лева и петдесет стотинки

`8.5

74,50 лв.

Седемдесет и четири лева и петдесет стотинки

`8.6

73,00 лв.

Седемдесет и три лева и нула стотинки

`8.7

73,00 лв.

Седемдесет и три лева и нула стотинки

`8.8

78,00 лв.

Седемдесет и осем лева и нула стотинки

`8.9

83,00 лв.

Осемдесет и три лева и нула стотинки

`8.10

78,50 лв.

Седемдесет и осем лева и петдесет стотинки

`8.11

78,50 лв.

Седемдесет и осем лева и петдесет стотинки

`8.12

112,50 лв.

Сто и дванадесет лева и петдесет стотинки

 

ІХ Място, ден и час за провеждане на конкурса:

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17.00 часа на 18.04.2018 г.. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД, гр. София 1700,  р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, отдел „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

Конкурсът започва от 12.00 часа на  19.04.2018 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център – V – София” ЕООД, етаж 2, каб. 58. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.

Документацията за участие в конкурса е представена на заинтересованите лица на интернет страницата на Столична община.

                    
УПРАВИТЕЛ:  Д-р Вихрен Заяков

 

04.04.2018