"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение № 8.12, находящо се в сградата на "ДКЦ V – София" ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8, с площ, както следва: 22,24 кв. м, заедно с 0,4193% ид.ч. от общите части на сградата, на 4-ти етаж

 

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – София" ЕООД (ДКЦ 5)

гр. София – 1700, р-н „Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, № 8, тел: /02/ 903 59 49, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg

 

 

І. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от  3 (три) години  на  помещение № 8.12, находящо се в сградата на ДКЦ V – София ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8, с площ, както следва: 22,24 кв. м, заедно с 0,4193% ид.ч. от общите части на сградата, на 4-ти етаж от Схемата за разпределение на V ДКЦ.  

ІІ. Описание на обекта: обектът се отдава под наем за осъществяване на дейност на общопрактикуващи лекари,  като Наемодателят не осигурява на Наемателя апаратура, техника, оборудване и инструментариум за извършване на дейността. Всеки участник може да предложи само едно предложение (оферта) без възможност за варианти в офертата.

ІІІ. Началната месечна наемна цена на описания в т. І и т. ІІ обект е определена от независим, лицензиран експерт оценител и се равнява  140,00 (сто и четиридесет) лева без ДДС.

ІV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.

Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения и лицензии, свързани с извършвана от него дейност.

V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден, до крайната дата за подаване на офертите, от 9:00 до 12:30 часа, като заявят предварително поне 1 работен ден по-рано това си желание пред г-жа Анелия Христова, представител от администрацията на Диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа.

VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатитеизложени в Раздел V от конкурсната документация.

VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ V – София “ ЕООД, гр. София, 1700, р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12:00 часа на датата, предхождаща дата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е  40,00 (четиридесет) лева без ДДС или  48,00 (четиридесет и осем) лева с включен ДДС.

VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до 12:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД в ОБЩИНСКА БАНКА АД: BIC: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е 200,00 (двеста) лева.

ІХ Място, ден и час за провеждане на конкурса

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17:00 часа на 13.05.2022 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, гр. София, 1700, р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, отдел „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

Конкурсът започва от 10:00 ч.  на  16.05.2022 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, етаж 2, каб. 57.  На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.

               

УПРАВИТЕЛ:  Д-р Вихрен Заяков

29.04.2022