"ДКЦ V – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на площ от 02,00 (два) кв. м, находяща се в сградата на ДКЦ V – София ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8

 "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – София" ЕООД (ДКЦ5)

гр. София – 1700, р-н „Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов”, № 8, тел: /02/ 903 59 49, e-mail: dcc5_sofia@abv.bg

 

І. Откривам конкурс за отдаване под наем за срок от  5 (пет) години  на площ от 02,00 (два) кв. м, находяща се в сградата на ДКЦ V – София ЕООД, град София, ул. “Акад. Стефан Младенов“ № 8. 

ІІ. Описание на обекта: площта се отдава под наем, за да се използва за поставяне и пускане в експлоатация на 1 (един) брой терминално устройство АТМ (банкомат за теглене на парични средства, извършване на банкови и междубанкови разплащания и други приложими банкови услуги). Банкоматът следва да се монтира като бъде разположен по начин, който да позволява използването му без необходимост от влизане в сградата.  

ІІІ. Началната месечна наемна цена на описания в т. І и т. ІІ обект, съобразена с оценката,  определена от независим, лицензиран експерт-оценител,  се равнява  100,00 (сто) лева без ДДС или 120,00 (сто и двадесет) лева с ДДС. Заплащането на консумативните разходи за ел. енергия не се включват в наемната цена и се заплащат от Наемателя отделно. Размерът на месечния разход/консуматив за ел. енергия се равнява на 50,00 (петдесет) лева.   

ІV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към кандидатите.

Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения и лицензии, свързани с извършването на банкова дейност и извършването на дейността на отдаваната площ, както и терминалното устройство следва да е технически обезопасено и да има СЕ маркировка, гарантиращо съответствие с европейското и българско законодателство.   

V. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на площта  всеки работен ден, до крайната дата за подаване на офертите, от 9:00 до 12:30 часа, като заявят предварително поне 1 работен ден по-рано това си желание пред г-жа Анелия Христова, представител от администрацията на Диагностично-консултативния център, с когото се извършва огледа.

VI. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатитеизложени в Раздел V от конкурсната документация.

VII. Размер и начин за плащане на таксата за получаване на документация за участие и мястото, където документацията може да се получи: Документацията може да бъде закупена от касата на “ДКЦ V – София “ ЕООД,гр. София, 1700, р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 12:00 часа на датата, предхождаща дата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е  40,00 (четиридесет) лева без ДДС или  48,00 (четиридесет и осем) лева с включен ДДС.

VIII. Размер на депозита и условия за внасянето му: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД в ОБЩИНСКА БАНКА АД: BIC: BG48SOMB91301017817001 или в касата на дружеството. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е  150,00 (сто и петдесет) лева.

ІХ Място, ден и час за провеждане на конкурса

Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17:00 часа на 13.05.2022  г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, гр. София, 1700, р-н "Студентски", ул. “Акад. Стефан Младенов” № 8, отдел „Деловодство“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

Конкурсът започва от 11:30 ч.  на  16.05.2022 г. в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София” ЕООД, етаж 2, каб. 57.  На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително и тяхното неявяване не спира провеждането на конкурса.

               

УПРАВИТЕЛ:  Д-р Вихрен Заяков

29.04.2022