"ДКЦ II – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост – кабинети

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – София  ЕООД
1000, София, ул. „Хан Крум” № 1

ОБЯВА

„Диагностично-консултативен център II – София” ЕООД, ЕИК 000691240, съгласно Решение (Заповед) № 19/22.05.2019 г.  на управителя на „ДКЦ II – София” ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, както следва:
Имот 1: Кабинет № 29 (двадесет и девет), намиращ се на партерния етаж на сградата, с адрес: гр. София, 1000, район "Средец", ул. „Хан Крум“ № 1, при съседи: кабинет № 30 и коридор, с площ от 18,18 кв. м (осемнадесет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 26,62  кв. м (двадесет и шест цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.
Предназначение: Имотът ще се ползва като дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации.
Имот 2: Кабинет № 32 (тридесет и две), намиращ се на партерния етаж на сградата, с адрес: гр. София, 1000, район "Средец", ул. „Хан Крум“ № 1, при съседи: кабинет № 31 и склад, с площ от 15,19 кв. м (петнадесет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), заедно с прилежащите му 22,25 кв. м (двадесет и две цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата.
Предназначение: Имотът ще се ползва като лекарски кабинет за прегледи,  лечение и консултации.
Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.
Минималната наемна цена – за Имот 1: 250 лв. (двеста и петдесет лева) без ДДС; за Имот 2: 200 лв. (двеста лева) без ДДС; В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.
Депозит за участие в конкурса: 100 (сто) лева за всеки имот. Ако участник кандидатства за повече от един имот, внася депозит за всеки имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ II –София” ЕООД: „Общинска банка“ АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG66SOMB91301010240201.
Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение или внесен на каса до 13.00 часа на 10.06.2019 г.
Цена на конкурсната документация: 30 (тридесет) лева с ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  II – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 10.06.2019 г.
Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 10.06.2019 г. Документи се приемат в деловодството на ДКЦ, кабинет № 205, всеки работен ден от 09.30 до 13.00 часа.
Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 11.06.2019 г. от 10.00 часа на следния адрес: гр. София, 1000, район "Средец", ул. „Хан Крум“ № 1, в сградата на „ДКЦ II – София” ЕООД, кабинет № 206.
В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00 ч. на 25.06.2019 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 26.06.2019 г. от  10.00  часа. 
За справки и огледи: тел. 02 987 90 98, Боряна Нестова, технически секретар.

Д-р Габриела Матеева

Управител на „ДКЦ II – София” ЕООД

23.05.2019