„ДКЦ II – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II – София"  ЕООД

1000 – София, ул. „Хан Крум” № 1

 

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център II – София” ЕООД, ЕИК 000691240, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, както следва:

Имот 1: Помещение, намиращо се на партерния етаж на сградата на „ДКЦ II – София” ЕООД, с адрес: гр. София, 1000, район "Средец", ул. „Хан Крум“ № 1, във фоайето, вляво от централния вход на лечебното заведение, с полезна площ от 30,50 кв. м, заедно с прилежащите му идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва за аптека.

Имот 2: Кабинет № 32, намиращ се на партерния етаж на сградата на „ДКЦ II – София” ЕООД, с адрес: гр. София, 1000, район "Средец", ул. „Хан Крум“ № 1, при съседи: кабинет № 31 и склад, с полезна площ от 15,19 кв. м, заедно с прилежащите му 22,25 кв. м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва за лекарски кабинет или за дентален кабинет за прегледи, лечение и консултации или като кабинет за кинезитерапия.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: за Имот 1: 1140,00 (хиляда сто и четиридесет) лева без ДДС; за Имот 2: 210, 00 (двеста и десет) лева без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: 100 (сто) лева за всеки имот. Ако участник кандидатства за повече от един имот внася депозит за всеки имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ II – София” ЕООД: „Общинска банка“ АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG66SOMB91301010240201.

Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение или да е внесен на каса до 13:00 часа на 17.02.2020 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лева без ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  II – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 17.02.2020 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 17.02.2020 г. Документи се приемат в деловодството на ДКЦ, кабинет 205, всеки работен ден от 09:30 до 13:00 часа.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 18.02.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: гр. София, 1000, район "Средец", ул. „Хан Крум“ № 1, в сградата на „ДКЦ II – София” ЕООД, кабинет № 206.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13:00 ч. на 09.03.2020 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 10.03.2030 г. от  10:00  часа.  

За справки и огледи: тел. 02 987 90 98, Боряна Нестова, технически секретар.

 

Управител на „ДКЦ II – София” ЕООД:

/Д-р Габриела Матеева/ 

30.01.2020