„ДКЦ II – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, с предназначение за аптека, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР -II – София”  ЕООД

1000 София, ул. „Хан Крум” №1

 

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център II – София” ЕООД, ЕИК 000691240, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, съответно за: Имот 1: Помещение, намиращо се на партерния етаж на сградата на „ДКЦ II – София” ЕООД, с адрес: гр. София, 1000, район "Средец", ул. „Хан Крум“ № 1, във фоайето, вляво от централния вход на лечебното заведение, с полезна площ от 30,50 кв. м, заедно с прилежащите му идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва за аптека, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен съгласно заповедта за откриване на конкурса до 13:00 ч. на 09.03.2020 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: за Имот 1: 1 140,00 (хиляда сто и четиридесет) лева без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: 100 (сто) лева. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ II – София” ЕООД: „Общинска банка“ АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG66SOMB91301010240201. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение или да е внесен на каса до 13:00 часа на 09.03.2020 г.

Цена на конкурсната документация: 30 лева без ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ  II – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 09.03.2020 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00ч. на 09.03.2020 г. Документи се приемат в деловодството на "ДКЦ II – София" ЕООД, кабинет 205, всеки работен ден от 09:30 до 13:00 часа.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 10.03.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: гр. София, 1000, район "Средец", ул. „Хан Крум“ № 1, в сградата на „ДКЦ II – София” ЕООД, кабинет № 206.

За справки и огледи: тел. 02 987 90 98, Боряна Нестова, технически секретар.

 

Д-р Габриела Матеева

Управител на „ДКЦ II – София” ЕООД

19.02.2020