„ДКЦ ХV – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти: кафе, аптека, книжарница, оптика, ателие и кабинети

  

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХV – СОФИЯ“ ЕООД

гр. София, ул. „Никола Габровски” № 20; тел.: (02)962 50 65; 962 49 46

О Б Я В Л Е Н И Е

на основание Решение № 1/30.04.2019 г.

      на управителя на „ДКЦ XV – София” ЕООД

 

І. ВЗЕМАМ  РЕШЕНИЕ

На 31.05.2019 г. от 09.00 ч., в „ДКЦ ХV – София” ЕООД, находящо се в гр. София, ул. „Никола Габровски” № 20, да се проведе конкурс за определяне на наемател за следните обекти – недвижими имоти, а именно:

1. Барче, с площ от 31,81 м2, с прилежащи идеални части от общите части 7,73 м2, с обща площ от 39,54 м2;

2. Аптека, с площ от 36,88 м2, с прилежащи идеални части от общите части 28,23 м2, с обща площ от 65,11 м2;

3. Оптика, с площ от 10,00 м2,  с прилежащи идеални части от общите части 7,62 м2, с обща площ от 17,62 м2;

4. Ателие за обработка на документи, с площ от 13,00 м2, с прилежащи идеални части от общите части 9,97 м2, с обща площ от 22,97 м2;

5. Книжарница, с площ от 10,00 м2, с прилежащи идеални части от общите части 7,62 м2, с обща площ от 17,62 м2;

6. Кабинет № 201,с  площ от 19,59 м2, с прилежащи идеални части от общите части 14,68 м2, с обща площ  от 34,27 м2;

7. Кабинет № 202, с площ от 18,73 м2, с прилежащи идеални части от общите части 14,01 м2, с площ от 32,74 м2;

8. ½ от Кабинет № 209, с площ от 19,55 м2, с прилежащи идеални части от общите части 14,57 м2, с обща площ  от 34,12 м2;

9. Кабинет № 1, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 20,14 м2, с прилежащи идеални части от общите части 15,02 м2, с обща площ от 35,16 м2;

10. Кабинет № 2, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 18,17 м2, с прилежащи идеални части от общите части 13,56 м2, с обща площ от 31,73 м2;

11. Кабинет № 3, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 19,83 м2, с прилежащи идеални части от общите части 14,79 м2, с обща площ от 34,62м2;

12. Кабинет № 4, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 17,73 м2, с прилежащи идеални части от общите части 13,22 м2, с обща площ от 30,95 м2;

13. Кабинет № 5, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 18,70 м2, с прилежащи идеални части от общите части 14,01 м2, с обща площ от 32,71 м2;

14. Кабинет № 6, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 18,80 м2, с прилежащи идеални части от общите части 14,01 м2, с  обща площ от 32,81 м2;

15. Кабинет № 7, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 18,77 м2, с прилежащи идеални части от общите части 14,01 м2, с обща площ от 32,78 м2;

16. Кабинет № 8, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 18,77 м2 , с прилежащи идеални части от общите части 14,01 м2, с обща площ от 32,78 м2;

17. Кабинет № 9, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 19,55 м2, с прилежащи идеални части от общите части 14,57 м2, с обща площ от 34,12 м2;

18. Кабинет № 10, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 18,05 м2, с прилежащи идеални части от общите части 13,45 м2, с обща площ 31,50 м2.

 

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М

Срок на наемното отношение – 3 (три) години.

Предназначение на отдаваните недвижими имоти – кафе (барче), аптека, оптика, книжарница, ателие за обработка на документи, кабинети за медицинска/дентална дейност и др. неконкурентни на дейността на „ДКЦ ХV – София“ ЕООД дейности.

Начална конкурсна цена:

1. Барче – 304,40 лв. (триста и четири лева и четиридесет стотинки) без ДДС месечно;

2. Аптека – 1103,20 лв. (хиляда сто и три лева и двадесет стотинки) без ДДС месечно;

3. Оптика – 255,10 лв. (двеста петдесет и пет лева и десет стотинки) без ДДС месечно;

4. Книжарница – 224,69лв. (двеста двадесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС месечно;

5. Ателие за обработка на документи – 259,72 лв. (двеста петдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС месечно;

6. Кабинет № 201 – 258,05 лв. (двеста петдесет и осем лева и пет стотинки) без ДДС месечно;

7. Кабинет № 202 – 246,85 лв. (двеста четиридесет и шест лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС месечно;

8. ½  от Кабинет № 209 – 128,43 лв. (сто двадесет и осем лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС месечно;

9. Кабинет № 1 на 4-ти етаж – 214,93 лв. (двеста и четиринадесет лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС месечно;

10. Кабинет № 2 на 4-ти етаж – 189,53 лв. (сто осемдесет и девет лева и петдесет и три стотинки) без ДДС месечно;

11. Кабинет № 3 на 4-ти етаж – 207,65 лв. (двеста и седем лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС месечно;

12. Кабинет № 4 на 4-ти етаж – 184,93 лв. (сто осемдесет и четири лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС месечно;

13. Кабинет № 5 на 4-ти етаж  – 195,30 лв. (сто деветдесет и пет лева и тридесет стотинки) без ДДС месечно;

14. Кабинет № 6 на 4-ти етаж –  196,30 лв. (сто деветдесет и шест лева и тридесет стотинки) без ДДС месечно;

15.  Кабинет № 7 на 4-ти етаж – 196,30 лв. (сто деветдесет и шест лева и тридесет стотинки) без ДДС месечно;

16. Кабинет № 8 на 4-ти етаж –  196,30 лв. (сто деветдесет и шест лева и тридесет стотинки) без ДДС месечно;

17. Кабинет № 9 на 4-ти етаж – 204,28 лв. (двеста и четири лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС месечно;

18.  Кабинет № 10 на 4-ти етаж – 188,33 лв. (сто осемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки) без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 10% от цената на конкретния обект трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса в касата на дружеството или по банкова сметка в “Юробанк България” АД, BIC: BPBIBGSF, IBAN: BG3BPBI7940 1083 7843 01.

Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава в „ДКЦ ХV – София” ЕООД, ул. „Никола Габровски” № 20, кабинет № 17, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник до 13.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса след заплащане на цената в касата на дружеството.

Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 30.05.2019 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Петър Петров – служител по поддръжка сграда, телефон за контакти: 02/868 80 82.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 13:00 ч., с краен срок на подаване 30.05.2019 г. в „ДКЦ ХV – София” ЕООД, етаж 4 – деловодство – кабинет № 17.       

 Подробни условия за конкурса се съдържат в утвърдената конкурсна документация.

 

 

 

16.05.2019