„ДКЦ ХХІV – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти и помещения, с предназначение – кабинети, санитарен магазин, аптека, терен за поставяне на кафе машина и др.

 

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център ХХІV – София” ЕООД, ЕИК 000691308, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на ДКЦ, с адрес: град София, 1231, район "Надежда", ж.к. „Свобода“, бул. „Ген. Никола Жеков“ № 3, както следва:

Имот 1: Кабинет № 4, намиращ се на първи етаж, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 32,35 кв. м, заедно с прилежащите му 20,03 кв. м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва като лекарски кабинет от общопрактикуващ лекар за прегледи, лечение и консултации.

Имот 2: Кабинет № 14, намиращ се на втори етаж, състоящ се от еднопространствено помещение, с обща площ от 29,23 кв. м, заедно с прилежащите му 14,28 кв. м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва като лекарски кабинет от общопрактикуващ лекар за прегледи, лечение и консултации.

Имот 3: Помещение без номер, намиращо се на първия етаж срещу централния вход на ДКЦ, състоящо се от еднопространствено помещение, с обща площ от 16,82 кв. м, заедно с прилежащите му 3,12 кв. м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва като санитарен магазин. 

Имот 4: Помещение без номер, намиращо се на първия етаж вляво от централния вход на ДКЦ, състоящо се от еднопространствено помещение, с обща площ от 30,57 кв. м, заедно с прилежащите му 4,98 кв. м идеални части от общите части на сградата. Предназначение: Имотът ще се ползва като аптека.

Имот 5: Помещение без номер със самостоятелен вход, намиращо се в мазето на ДКЦ, състоящо се от еднопространствено помещение, с обща площ от 125,40 кв. м. Предназначение: Имотът ще се ползва като фитнес зала.

Имот 6: Площ от 1 (един) кв. м, за поставяне на кафемашина, намиращо се в коридора на втория етаж на ДКЦ. Предназначение: Имотът ще се ползва за поставяне на кафеавтомат (самопродаваща машина за топли напитки).

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: За имот 1: 140,00 (сто и четиридесет) лева без ДДС. За имот 2: 145,00 (сто четиридесет и пет) лева без ДДС. За имот 3:  205,00 (двеста и пет) лева без ДДС. За имот 4: 670,00 (шестстотин и седемдесет) лева без ДДС. За имот 5: 420,00 (четиристотин и двадесет) лева без ДДС. За имот 6: 340,00 (триста и четиридесет ) лева без ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозит за участие в конкурса: няма.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация: 40 (четиридесет) лева без ДДС, платима на регистратурата на  „ДКЦ ХХІV – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 09.01.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00ч. на 09.01.2020 г. Документи се приемат в деловодството на ДКЦ, стая № 42 на 3. етаж, всеки работен ден от 09:30 до 13:00 часа.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 10.01.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: гр. София, 1231, район "Надежда", ж.к. „Свобода“, бул. „Ген. Никола Жеков“ № 3. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13:00 ч. на 30.01.2020 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 31.01.2020 г. от  10:00 часа. 

За справки и огледи: тел. 0898997171, Теменужка Колчева – завеждащ административна служба.

 

д-р Силвия Лазарова Янева,

Управител на „ДКЦ ХХІV – София” ЕООД

 

19.12.2019