„ДКЦ ХХХ – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на: Помещения, представляващи кафене и сервизни помещения

 

ОБЯВА

 

Диагностично-консултативен център „XXX – София” ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление: град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно Решение (Заповед) № 19/07.05.2020 г. на управителя на „ДКЦ XXX – София" ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост. Имотът се състои от: Помещения, представляващи Кафене и сервизни помещения, част от имот, находящ се в сутерена на сградата на ХХХ-то ДКЦ, кота-3, западна фасада иа бл. В, СО – район „Връбница“, ж.к. „Обеля 2“, ул. 108, със застроена площ с 74 кв. м.

Предназначение: Имотът ще се ползва за Кафене.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минималната наемна цена: Минималната наемна цена е в размер на 249,18 (двеста четиридесет и девет лева и 18 стотинки) лева без ДДС и 299 (двеста деветдесет и девет) лв. с ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество и вода, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно „Методически указания за начина на определяне и разпределение на консумативните разходи за всеки отделен обект “ – Приложение към Наредбата за общинские лечебни заведения.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XXX – София” ЕООД: IBAN: BG94BPBI79401061055302, ВIC: BPBIBGSF, Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, или на касата на дружеството. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 16:00 часа на 22.05.2020 г.    

Цена на конкурсната документация: 30 лв. без ДДС или 36 лева с ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXX – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 22.05.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 16:00 ч. на 22.05.2020 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 26.05.2020 г. от 11:00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на "ДКЦ XXX – София” ЕООД.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар.

 

Д-р Цветан Недялков

Управител на "ДКЦ XXX – София” ЕООД

 

 

                                  

 

 

18.05.2020