"ДКЦ ХХХ – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на аптека

"Двагностично-консултативен център ХХХ – София" ЕООД, ЕИК 000715570, със седалище и адрес на управление:  град София, 1326, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, съгласно  Решение (Заповед) № 50/23.07.2019 г. на управителя на "ДКЦ ХХХ – София" ЕООД, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на имот –частна общинска собственост. Имотът се състои от: Помещение, с площ от 31.80 кв. м (тридесет и един и осемдесет кв. м), находящ се на партера в сградата (централно фоайе), в която се помещава ,,ДКЦ ХХХ – София"  ЕООД, с адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108.

Предназначение: Имотът ще се ползва като Аптека.

Срок на наемане на имота: три години, считано от датата на подписване на договор за наем.

Минимална наемна цена: Минималната  наемна  цена е в размер на 1385 (хиляда триста осемдесет и пет) лева без ДДС или  1662 (хиляда шестотин шестдесет и два) лева  с ДДС.

В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота, а именно: текущи консумативни разходи за електричество, отопление, вода и телефон и др., както и разходите за охрана, които са за сметка на наемателя. Определянето на размера на консумативните разходи се извършва съгласно "Методически указания за начина на определяне и разпределение на консумативните разходи за всеки отделен обект" – Приложение към Наредбата за общинские лечебни заведения.

Депозитът за участие в конкурса: 100 лева, вносим по банков път по следната  банкова сметка на "ДКЦ ХХХ –София" ЕООД – IВAN: BG94BPBI79401061055302, BIC: BPBIВGSF, Банка: ЮРОБАНК  БЪЛГАРИЯ АД,  или на касата на дружеството. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 16:00 часа на 21.08.2019 г.

Цена  на  конкурсната документация: З0 лв. без ДДС или 36 лева с ДДС, платима  на регистратурата на "ДКЦ ХХХ – София" ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 20.08.2019 г.

Краен  срок за подаване на документи за участие: 16.00 ч. на 21.08.2019 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 22.08.2019 г. от 11:00 часа на следния адрес: град София, ж.к. "Обеля 2", ул. 108, в сградата на ,,ДКЦ ХХХ – София" ЕООД.

За справки и огледи: тел. 0884016954, Анелия Илиева – технически секретар.

07.08.2019