„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява провеждане на конкурс за определяне наемател на помещения/кабинети за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, дейности

О Б Я В Л Е Н И Е

 

на основание Решение № 1/24.01.2020 г.

на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД

 

 

І. ВЗЕМАМ РЕШЕНИЕ

На 14.02.2020 г. от 09:00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящо се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наемател на помещения/кабинети за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, дейности, а именно:

1. Кабинет  № 316, с площ  36,35 м2 и прилежащи части 41,89 м2

2. Кабинет  № 305, с площ  12,00 м2 и прилежащи части  11,33 м2

3. Помещение  І етаж (бивша аптека) – фоайе ,с площ  36,00 м2 и прилежащи части  18,51 м2,

находящи се в сградата на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17.

 

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М

Срок на наемните  отношения – 3 (три)години.

Предназначение – помещения/кабинети за: медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други, неконкурентни  с дейността на „ДКЦ ХХ – София”, дейности.

Начална конкурсна цена :

1. Кабинет № 316 – 200,00 (двеста) лева без ДДС месечно;

2. Кабинет № 305 – 149,00 (сто четиридесет и девет) лева без ДДС месечно;

3. Помещение  І етаж (бивша аптека) – фоайе – 605,00 (шестотин и пет) лева без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проекта на договора за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена, определена за помещението, и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, по банкова сметка на лечебното заведение в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.

Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава в „ДКЦ ХХ – София”, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, деловодство – кабинет 163, от момента на публикуване на обявлението в централен ежедневник, до 12:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, след представяне на документ/платежно за закупуването ѝ.

Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 13.02.2020 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Весeлин Стойков – служител поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/419207.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч., с краен срок на подаване 13.02.2020 г. в „ДКЦ ХХ – София”ЕООД, кабинет № 163.

Подробна информация – в документацията за конкурса.

28.01.2020