„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявявя конкурс за наемател на помещение/кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други дейности, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХ – СОФИЯ  ЕООД
гр. София, 1618,  ул. ”Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, тел. 9557225

О Б Я В Л Е Н И Е

на основание Решение № 5/ 19.08.2019 г.
на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД


І. ВЗЕМАМ  РЕШЕНИЕ

На 17.09.2019 г. от 09:00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящо се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наемател на помещениe/кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности, а именно:
   

Кабинет  № 316, с площ  36,35 м2 и прилежащи части 41,89 м2находящ се на третия етаж  в сградата на „ДКЦ ХХ –София” ЕООД, гр. София,  ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 – 17.

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М

Срок на наемното отношение – 3 (три) години.
Предназначение – помещениe/кабинет за: медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други, неконкурентни  с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД  дейности. Начална конкурсна цена:

Кабинет  № 316 – 220,00 (двеста и двадесет) лева без ДДС месечно.
          
Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от Проект на договор за наем, част от конкурсната документация.
Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена, определена за кабинета, и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на лечебното заведение в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.
Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава  в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев”  №15 – 17, деловодство – кабинет 163, от момента на публикуване на Решението в централен ежедневник, до 12:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, след представяне на документ/платежно за закупуването ѝ.
Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа  до 16.09.2019 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Весeлин Стойков – служител  поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/ 419 207.
Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч., с краен срок на подаване 16.09.2019 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД,  кабинет № 163.
Подробна информация – в документацията за конкурса.

23.08.2019