„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети, находящи се в сградата на центъра


О Б Я В Л Е Н И Е

на основание Решение № 1/17.05.2022 г.

на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД,

 

І. ВЗЕМАМ  РЕШЕНИЕ

 

На 07.06.2022 г. от 09:00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящ се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наематели на:

           1. Кабинет  № 223, с площ  34,98 ми прилежащи части 35,50 м2

           2. Кабинет  № 304, с площ  36,26 м2   и прилежащи части 41,78 м2

           3. Кабинет  № 312, с площ  18,46 м2   и прилежащи части 21,27м

с дейност, неконкурентна на дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящи се в сградата на„ДКЦ ХХ – София” ЕООД, гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17.

 

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М

 

           Срок на наемното отношение – 3 (три) години.

           Предназначение – кабинети за: медицинска /дентална /медико-дентална дейност и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности.

           Начална конкурсна цена за:

           1. Кабинет № 223 – 200,00 (двеста) лева без ДДС месечно;

           2. Кабинет № 304 – 210,00 (двеста и десет) лева без ДДС месечно;

           3. Кабинет № 312 – 132,00 (сто тридесет и два) лева без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната наемна  цена и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.

Цената на конкурсната документация е 40,00 лв. Конкурсната документация се получава  в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 – 17, кабинет 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 14:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса срещу представен документ-платежно. Подробна информация за конкурса – в документацията за конкурса.

Оглед на обекта: Всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа  до 06.06.2022 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Весeлин Стойков – служител поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/419 207.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 14:00 ч., с краен срок на подаване 06.06.2022 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД,  кабинет № 163.

 

19.05.2022