„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на помещение/кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Решение № 3/02.05.2019 г.
 

на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД,

I. ВЗЕМАМ РЕШЕНИЕ

На 28.05.2019 г. от 09.00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящ се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наемател на помещение/кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности, а именно:
 

1. Кабинет № 201, с площ 11,47 м2 и прилежащи части 8,83 м2,

находящи се в сградата на „ДКЦ XX – София” ЕООД, гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17.
 

II. ОПРЕДЕЛЯМ

Срок на наемното отношение: 3 (три) години.

Предназначение: помещение/кабинет за: медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности.

Начална конкурсна цена:

1. Кабинет № 201 – 87,00 (осемдесет и седем) лева без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект на договор за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена за всеки кабинет и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса в касата на дружеството или по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.

Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев” №15 – 17, кабинет № 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, след заплащане на цената в касата на дружеството.

Дни за оглед на обекта: Всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. до 27.05.2019 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно — Веселин Стойков – служител поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/ 419 207.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч., с краен срок на подаване 27.05.2019 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, кабинет № 163.

Подробна информация – в документацията за конкурса.


 

07.05.2019