„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на помещение/кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, дейности

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

на основание Решение № 6/30.09.2019 г.

на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД

 

 

І. ВЗЕМАМ  РЕШЕНИЕ

 

На 18.10.2019 г. от 08:30 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящо се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наемател на помещениe/кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, дейности, а именно:

Помещение (бивша фитнес зала), с площ  155,38 м2 и прилежащи части 46,77 м2, находящо се в сградата на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, гр. София,  ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 – 17.

 

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М

 

Срок на наемното отношение – 3 (три) години.

Предназначение – помещениe/кабинет за: медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други, неконкурентни  с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, дейности.

Начална конкурсна цена: Помещение (бивша фитнес зала), 860 (осемстотин и шейсет лева) без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект на договор за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена, определена за помещението, и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса, по банкова сметка на лечебното заведение в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.

Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава  в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, деловодство – кабинет № 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 12:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса след представяне на документ/платежно за закупуването ѝ.

Оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа  до 17.10.2019 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Весeлин Стойков – служител поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/ 419 207.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч., с краен срок на подаване 17.10.2019 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД,  кабинет № 163.

Подробна информация – в документацията за конкурса.

Решение  № 6/30.09.2019 г.

02.10.2019