"ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на помещение (кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на ,ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности)

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XX – СОФИЯ ЕООД  гр. София 1618, ул. ”Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, тел. 9557225


ОБЯВЛЕНИЕ
на основание Решенне № 4/06.08.2019 г.
на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД,

I. ВЗЕМАМ РЕШЕНИЕ


На 27.08.2019 г. от 09.00 ч., в ,ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящ се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наемател на помещение (кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на ,ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности), а именно:
Кабинет № 321, с площ 10,80м2 и прилежащи части 12,45 м2, находящ се на третия етаж в сградата на ,ДКЦ XX –София” ЕООД, гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17.

II. ОПРЕДЕЛЯМ


Срок на наемното отношение: 3 (три) години.
Предназначение – помещение/кабинет за: медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други, неконкурентни с дейността на ,ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности.

Начална конкурсна цена:
- Кабинет № 321 – 65,00 (шестдесет и пет) лева без ДДС месечно;
- Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект на договор за наем, част от конкурсната документация.
Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена, определена за кабинета, и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на лечебното заведение в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.
Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, деловодство – кабинет 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса след представяне на документ/платежно за закупуването ѝ.
Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 26.08.2019 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Веселин Стойков – служител поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/ 419 207.
Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч.,с краен срок на подаване 26.08.2019 г. в "ДКЦ ХХ – София” ЕООД, кабинет № 163.
Подробна информация в документацията за конкурса.

09.08.2019