„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на помещения/кабинети за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности

О Б Я В Л Е Н И Е

на основание Решение № 2/15.07.2020 г.

на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД

 

І. ВЗЕМАМ  РЕШЕНИЕ

На 05.08.2020 г. от 09:00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящо се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наемател на помещения/кабинети за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности, а именно:

Помещение І етаж – състоящо се от 8 (осем) кабинета, регистратура, WC и склад, с площ от 210,00 кв. м и 42,16 кв. м прилежащи идеални части от общите части на сградата на  „ДКЦ  ХХ – София” ЕООД, находящо се на адрес: гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 – 17.

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М

Срок на наемното отношение – 3 (три) години.

Предназначение – помещения/кабинети за: медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други, неконкурентни  с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД  дейности.

Начална конкурсна цена: 1550,00 (хиляда  петстотин  и петдесет ) лева без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект на договор за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена, определена за помещението и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на лечебното заведение в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.

Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава  в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, деловодство – кабинет 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 12:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса след представяне на документ/платежно за закупуването ѝ.

Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа  до 04.08.2020 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Весeлин Стойков – служител  поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/ 419 207.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч.,с краен срок на подаване 04.08.2020 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД,  кабинет № 163.

Подробна информация в документацията за конкурса.

20.07.2020