„ДКЦ ХХ - София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на помещения/кабинети за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ - София” ЕООД дейности

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Решение № 1/18.02.2019 г.

на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД,
 

На 11.03.2019 г. от 09.00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящ се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наемател на помещения/кабинети за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности, а именно:

1. Кабинет № 319, с площ 10,80 м2 и прилежащи части 12,45 м2
2. Кабинет № 320, с площ 10,80 м2 и прилежащи части 12,45 м2
3. Кабинет № 321, с площ 10,80 м2 и прилежащи части 12,45 м2
4. Кабинет № 322, с площ 5,40 м2 и прилежащи части 6,22 м2
5. Кафе/барче на сутеренен етаж, с площ 97,60 м2

находящи се в сградата на „ДКЦ XX – София” ЕООД, гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17.

Срок на наемното отношение: 3 (три) години.

Предназначение: помещения/кабинети за: медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности.

Начална конкурсна цена:

1. Кабинет № 319 – 65,00 (шестдесет и пет) лева без ДДС месечно;
2. Кабинет № 320 – 65,00 (шестдесет и пет) лева без ДДС месечно;
3. Кабинет № 321 – 65,00 (шестдесет и пет) лева без ДДС месечно;
4. Кабинет № 322 – 33,00 (тридесет и три) лева без ДДС месечно;
5. Кафе/барче на сутеренен етаж – 405,00 (четиристотин и пет) лева без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект на договор за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена за всеки кабинет и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса в касата на дружеството или по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.

Цената на конкурсната документация е 30,00 лв.
Конкурсната документация се получава в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, кабинет № 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 12.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса след заплащане на цената в касата на дружеството.

Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 08.03.2019 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно: Веселин Стойков – служител поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/ 419 207.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч., с краен срок на подаване 08.03.2019 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, кабинет № 163.

Подробна информация в документацията за конкурса.

21.02.2019