ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на кабинети за медицинска / дентална / медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на центъра дейности

О Б Я В Л Е Н И Е

на основание Решение №4/08.08.2017 г.
на управителя на „Диагностично консултативен център XX – София” ЕООД,

І. ВЗЕМАМ РЕШЕНИЕ

На 29.08.2017 г. от 09.00 ч., в „ДКЦ ХХ-София” ЕООД, находящ се на ул. „Ген. Стефан Тошев” №15-17, да се проведе конкурс за определяне наемател на кабинети за медицинска /дентална /медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ-София” ЕООД дейности, а именно: 1. Кабинет № 229, с площ 20,68 м2   и прилежащи части 16,01м2;  2.Кабинет  №  230, с площ  34,43м2 и прилежащи части 26,65м2  ;  3.Кабинет  № 316, с площ  36,35 м2 и прилежащи части 41,89м2 , находящи се в сградата на „ДКЦ ХХ - София” ЕООД, гр. София,  ул. „Ген. Стефан Тошев”  №15-17.

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М

Срок на наемното отношение – 3 (три) години.
Предназначение – кабинети за: медицинска /дентална /медико-дентална дейност и други, неконкурентни  с дейността на „ДКЦ ХХ-София” ЕООД  дейности.                     Начална конкурсна цена :
1. Кабинет  №  229 - 88,00 (осемдесет и осем ) лева без ДДС месечно ;
2. Кабинет  №  230 - 145.00 (сто четиридесет и пет) лева без ДДС месечно;
3. Кабинет  №  316 - 220,00 (двеста и двадесет ) лева без ДДС месечно;

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.
Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена за всеки кабинет и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса в касата на дружеството или по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.
Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава  в „ДКЦ ХХ-София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев” №15-17, кабинет 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 15.30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса след заплащане на цената в касата на дружеството.
Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 28.08.2017 г. Огледа се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Весeлин Стойков- служител  поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878 419207.
Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 13:00 ч.,с краен срок на подаване 28.08.2017 г.в „ДКЦ ХХ-София”ЕООД,  кабинет № 163.

Решение №4/ 08.08.2017 г.

10.08.2017