„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание Решение № 2/10.05.2018 г.

на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД,

 

I. ВЗЕМАМ РЕШЕНИЕ

На 31.05.2018 г. от 09.00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящ се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наемател на кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности, а именно: Кабинет № 304, с площ 36.26 м2 и прилежащи части 41.78 м2, находящ се в сградата на „ДКЦ XX – София” ЕООД, гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17.
 

II. ОПРЕДЕЛЯМ:

Срок на наемното отношение – 3 (три) години.

Предназначение – кабинет за: медицинска/дентална/медико-дентална дейност и други, неконкурентни на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности.

Начална конкурсна цена за кабинет № 304 – 208,00 (двеста и осем) лв. без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната цена и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса в касата на дружеството или по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.

Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, кабинет № 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 15.30 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса след заплащане на цената в касата на дружеството.

Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 30.05.2018 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно: Веселин Стойков – служител поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/419207.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 13:00 ч., с краен срок на подаване 30.05.2018 г. в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, кабинет № 163.

Решение № 2/10.05.2018 г.

 

15.05.2018